Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse 13 eelnõu.
 

Valitsuse 3. novembril algatatud rahvatervise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (756 SE) kehtestatakse õiguslik alus vähi sõeluuringute registri (VSR) asutamiseks ja pidamiseks riikliku tervisevaldkonna andmekoguna. Eelnõuga kehtestatakse registri eesmärk, kogutavad andmed, andmete esitajad ja andmekogu vastutav töötleja. Samuti antakse eelnõuga valitsusele volitusnorm VSRi põhimääruse kehtestamiseks. VSRi loomise eesmärk on koguda ja analüüsida riikliku tervisepoliitika poolt kindlaks määratud sihtrühmas korraldatud vähi sõeluuringuprogrammide käigus saadud andmeid uuringutes osalemise, uuringute ja lisauuringute tulemuste ning ravi kohta. Samuti on eesmärk hõlbustada sõeluuringus osalemise kutsete edastamise protsessi, et tagada kõikide alternatiivsete kommunikatsioonimeetmete kasutamine. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Valitsuse 3. novembril algatatud rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse eelnõu (757 SE) põhieesmärk on korrastada rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ning siirdamise korraldust Eestis. Ühtlasi luuakse riigisisesed eeldused liitumiseks rahvusvaheliste elundivahetusorganisatsioonidega. Siiani reguleerivad Eestis rakkude, kudede ja elundite hankimist, käitlemist ja siirdamist rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seadus, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus, vereseadus ning osaliselt ravimiseadus. Eelnõu algatamise vajadus tuleneb Euroopa Liidu õigusaktidega ühtlustamise nõudest ning inimpäritolu kudede, rakkude ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise ohutuse tagamise vajalikkusest. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Valitsuse 3. novembril algatatud seadme ohutuse seaduse eelnõu (758 SE) keskendub potentsiaalselt ohtlike seadmete kasutamisele ja nendega seonduvate muude tegevuste ohutusele. Kavandatava regulatsiooni eesmärk on tagada inimese elu, tervise ja asja ning keskkonna ohutus, viies seadmest ja seadme kasutamisest tulenevate ohtude ilmnemise tõenäosuse võimalikult väikseks ja vähendades võimalike kahjude suurust. Selleks peab seadme kasutamise ja seadmetööde eest vastutav isik rakendama abinõusid, abinõude valik sõltub seadmest ja seadmega toimuva protsessi eripärast. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 3. novembril esitatud Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis” eelnõu (759 OE) näeb ette kasutada Kaitseväe kuni 25 tegevväelast 2015. aasta 1. jaanuarist kuni 2015. aasta 31. detsembrini NATO rahvusvahelise väljaõppe- ja nõustamismissiooni Resolute Support koosseisus Afganistanis. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 3. novembril esitatud Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni ja Euroopa Liidu rahvusvahelise sõjalise peakorteri töös” eelnõu (760 OE) näeb ette kasutada vajaduse korral Kaitseväe kuni viit tegevväelast 2015. aasta 1. jaanuarist kuni 2015. aasta 31. detsembrini Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või Euroopa Liidu juhitava, ÜRO põhikirja VI ja VII peatüki alusel rahu ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldatava uue sõjalise operatsiooni või rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud tavade ja põhimõtetega kooskõlas oleva muu rahvusvahelise sõjalise operatsiooni alustamisel operatsioonipiirkonnas asuva rahvusvahelise sõjalise peakorteri töös. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 3. novembril esitatud Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu Põhjala lahingugrupi koosseisus” eelnõu (761 OE) näeb ette kasutada vajaduse korral Kaitseväe kuni 50 tegevväelast 2015. aasta 1. jaanuarist kuni 2015. aasta 31. detsembrini Euroopa Liidu Põhjala lahingugrupi koosseisus ÜRO põhikirja VI ja VII peatüki alusel rahu ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldatavas sõjalises operatsioonis ning rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud tavade ja põhimõtetega kooskõlas olevas muus sõjalises operatsioonis. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 3. novembril esitatud Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis” eelnõu (762 OE) näeb ette pikendada alates 2015. aasta 1. jaanuarist Riigikogu varasemas otsuses sätestatud Kaitseväe kuni kümne tegevväelase kasutamise tähtaega Euroopa Liidu väljaõppemissioonil EUTM Mali (European Union Training Mission in Mali) 2015. aasta 31. detsembrini. 

Eelnõu näeb ette pikendada ka alates 2015. aasta 1. jaanuarist Riigikogu varasemas otsuses sätestatud Kaitseväe kuni kümne tegevväelase kasutamise tähtaega Malis ÜRO rahutagamismissioonil MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) 2015. aasta 31. detsembrini. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 3. novembril esitatud Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (763 OE) näeb ette kasutada vajaduse korral Kaitseväe kuni 45 tegevväelast alates 2015. aasta 1. jaanuarist kuni 2015. aasta 31. detsembrini NATO reageerimisjõudude NRF (NATO Response Force) koosseisus ÜRO põhikirja VI ja VII peatüki alusel rahu ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldatavas sõjalises operatsioonis ning rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud tavade ja põhimõtetega kooskõlas olevas muus sõjalises operatsioonis. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 3. novembril esitatud Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” eelnõu (764 OE) näeb ette pikendada alates 2015. aasta 1. jaanuarist Riigikogu varasemas otsuses sätestatud Kaitseväe kuni kuue tegevväelase kasutamise tähtaega ÜRO juhitaval rahutagamismissioonil UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias 2015. aasta 31. detsembrini. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 3. novembril esitatud Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos” eelnõu (765 OE) näeb ette pikendada alates 2015. aasta 1. jaanuarist Riigikogu varasemas otsuses sätestatud Kaitseväe kuni kolme tegevväelase kasutamise tähtaega NATO juhitavate Kosovo rahutagamisjõudude KFOR (Kosovo Force) koosseisus 2015. aasta 31. detsembrini. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 3. novembril algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (766 SE) näeb ette lükata edasi kerge kütteõli aktsiisitõus. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Kultuurikomisjoni 3. novembril algatatud rahvusooperi seaduse muutmise seaduse eelnõuga (767 SE) muudetakse rahvusooperi seadust rahvusooperi nõukogu liikmete kinnitamise, nende volituste tähtaja, nõukogu liikmete vastutuse ning töö tasustamise osas. Samuti täpsustatakse rahvusooperi peadirektori kui juhtorganiga sõlmitava lepingu liiki ja sisu ning peadirektori vastutust. Eelnõu eesmärk on viia rahvusooperi seadus kooskõlla muutunud seadusandluse ning avalik-õigusliku juriidilise isiku toimimise tavadega ja tagada seeläbi rahvusooperi juhtimise selgemad alused. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 3. novembril algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 muutmise seaduse eelnõu (768 SE) näeb ette täiendada seadust sätetega, mis muudavad õigeusklike jõulupäeva ning ülestõusmispühade 2. püha riigipühaks ja puhkepäevaks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Riigikogu pressiteenistus

 

 

 

Tagasiside