Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsuse alusel menetlusse võetud valitsuse 6. veebruaril algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (828 SE) kehtestatakse õppeasutuse sisehindamise ja nõustamise eesmärk ning korraldus . Muudetud on riikliku järelevalve läbiviimise korraldust õppeasutustes, määratletud koolitusloa taotlemise tähtajad koolieelses lasteasutuses ja üldhariduskoolis. Muudatuste rakendudes toetatakse õppeasutuste sisemise kvaliteedi tagamise süsteemi loomist. Tegemist on olulise muudatusega lähenemisviisis: selle asemel, et õppeasutusi regulaarselt kontrollida ja selle kaudu koguda teavet hariduspoliitiliste otsuste vastuvõtmiseks, suunatakse õppeasutused analüüsima oma tegevust, mis ühtib üldise hariduspoliitilise suunaga – suurendada õppeasutuse iseseisvust ja enesejuhtimist. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Valitsuse 6. veebruaril algatatud välismaalaste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (829 SE) viiakse Eesti seadusandlus kooskõlla Euroopa Liidu direktiividega, mis omakorda aitab tagada ühe Euroopa Liidu eesmärgi – isikute vaba liikumine saavutamist. Eelnõu vastuvõtmisel võetakse kasutusele uus termin “pikaajalise elaniku elamisluba”. Pikaajaline elanik omab suuremat kaitset riigist väljasaatmise vastu, samuti on tal võimalik Eestis välja antud pikaajalise elaniku elamisloa alusel elada teises Euroopa Liidu liikmesriigis kuni kolm kuud enne teise liikmesriigi elamisloa taotlemist. Direktiivide ülevõtmisest tingitud eelnõu eesmärgiks on pikaajalise elaniku ja liikmesriigi kodaniku võrdse kohtlemise tagamine. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Res Publica fraktsiooni 6. veebruaril algatatud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõuga (830 SE) soovitakse luua õiguslik alus õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamiseks ja kompenseerimiseks neile isikutele, kes on õigustatud vara tagasi saama lähtuvalt omandireformi üldpõhimõtetest. Eelnõu loob õigusliku aluse nn. ümberasujatele vara tagastamiseks või kompenseerimiseks. Eelnõu näeb ette, et õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise kohalikud komisjonid vaatavad läbi avaldused, mis on seni jäetud ORAS § 7 lg 3 tõttu läbi vaatamata. Eelnõu vastuvõtmine lahendab põhiseaduse vastase olukorra ning sellega täidetakse Riigikohtu otsusest tulenev kohustus. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Valitsuse 7. veebruaril algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (831 SE) eesmärk on anda valdadele ja linnadele võimalus ühineda ka korraliste valimiste vahelisel perioodil. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Valitsuse 7. veebruaril algatatud spordiseaduse muutmise seaduse eelnõuga (832 SE) luuakse alus määrata väljapaistvate sportlike saavutuste eest ning sportlike tipptulemuste stimuleerimiseks riiklikke spordistipendiume ja –preemiaid samal põhimõttel, mis kehtis alates aastast 1999. Kultuuriministeeriumil on spordi riikliku korraldajana piisav pädevus määrata sportlastele stipendiume sportlike tipptulemuste stimuleerimiseks. Ei ole otstarbekas anda stipendiumide määramine valitsuse pädevusse. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Valitsuse 7. veebruaril algatatud metsaseaduse eelnõu (833 SE) põhieesmärk on tagada metsade kaitse ja nende säästev majandamine. Eelnõu kohaselt toetab metsaseadus aastani 2010 kehtivas metsanduse arengukavas sätestatud eesmärkide täitmist, samuti üleeuroopalises metsakaitseprotsessis Helsingi resolutsiooniga kehtestatud metsade säästva majandamise põhimõtete rakendamist. Seaduse efektiivne rakendamine peaks tagama: metsade elustiku mitmekesisuse, metsade hea tervisliku seisundi ja tootmisvõime säilimise; võimalused metsa ökonoomseks majandamiseks ja kaitseks; metsasektoriga seotud sotsiaalsete ja piirkondlike eesmärkide täitmise. Eelnõu eesmärk on tagada ka riigi tulundusasutusele – Riigimetsa Majandamise Keskusele riigimetsa majandamiseks õiguslik alus ja määrata Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse põhiülesanded. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni 7. veebruaril algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (834 SE). 22. september 1944 sobib laiemalt sümboliseerima kannatusi, mida on toonud eesti rahvale sõltumata ajajärgust kaasa tema maa anastamine mistahes võõrvallutajate poolt. Eelnõu algatajad teevad ettepaneku nimetada pühade ja tähtpäevade seaduse muudatusega loodav tähtpäev okupatsioonikannatuste mälestuspäevaks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal , 6316351

Tagasiside