Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Normal
0

21

false
false
false

ET
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{
mso-style-parent:””;
font-size:11.0pt;”Calibri”,”sans-serif”;
mso-fareast-“Times New Roman”;
mso-bidi-“Times New Roman”;}

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 23. detsembril algatatud sõjalisel ja muul vaenulikul eesmärgil keskkonna mõjutamise keelustamise konventsiooniga ühinemise eelnõu (903 SE), mille eesmärgiks on kaitsta looduskeskkonda relvakonflikti korral, keelustades keskkonna vaenulikul eesmärgil mõjutamise sõjapidamisviisina. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

Valitsuse 23. detsembril algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (904 SE) esmaseks eesmärgiks on kõrvaldada puudused ja praktika käigus ilmnenud ebatäpsused, mis on ilmnenud sotsiaalhoolekande seaduse erihoolekandeteenuste jao muutmise järgselt 2009. aasta algusest. Samuti on eelnõu eesmärgiks anda sarnaselt teistele noortele, kes kasvavad oma vanemate juures ja on nende ülalpidamisel, magistriõppes jätkamise võimalus ka asenduskoduteenusel viibivatele noortele, kes on läbinud bakalaureuseõppe. Magistriõppe läbimine annab asenduskodus üleskasvanud noorele tööturul parema konkurentsivõime, mis omakorda annab eeldused paremaks toimetulemiseks hilisemas iseseisvas elus. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 

Valitsuse 23. detsembril algatatud veeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (905 SE). Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 17. juunil 2008 vastu direktiivi 2008/56/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (merestrateegia raamdirektiiv). Nimetatud direktiivi kehtestatud raamistiku piires võtavad liikmesriigid vajalikke meetmeid, et säilitada või saavutada hiljemalt aastaks 2020 oma mereala hea keskkonnaseisund. Samuti on Euroopa Parlament ja nõukogu võtnud 21. oktoobril 2009 vastu direktiivi 2009/123/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2005/35/EÜ, mis käsitleb laevade põhjustatud merereostust ning karistuste kehtestamist merereostusega seotud rikkumiste eest ülevõtmiseks vajalikud muudatused. Veeseaduse ja ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõuga võetakse nimetatud direktiivid üle ja muudetakse ehitusseaduses avalikesse veekogudesse kaldaga püsivalt ühendatud ehitiste rajamiseks esitatava vee erikasutusloa taotluse menetlejat. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Valitsuse 23. detsembril algatatud rahvatervise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (906 SE). Juhtivkomisjoniks on sotsiaalkomisjon.

Valitsuse 23. detsembril algatatud investeerimisfondide seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (907 SE). Eelnõu peamisteks eesmärkideks on: reguleerida pankade, kindlustusandjate ning pensionifondide ja muude avalike fondide fondivalitsejate ning ka väärtpaberibörsil noteeritud ettevõtjate juhtide ja juhtivtöötajate tasustamise, sealhulgas tulemustasude maksmise, põhimõtteid ning järelevalve teostamist nende põhimõtete rakendamise üle; sätestada nõuded teatud hoiuse- ja kindlustustoodete pakkumisele, mis sisaldavad endas investeerimisriski (investeerimishoius ja investeerimisriskiga elukindlustus);

täiendada turukuritarvituse regulatsiooni, eelkõige täpsustada väärtpaberituru manipulatsiooni sisu; teha muid tehnilisemaid seadusemuudatusi, mis muudavad finantssektori õigusaktide teatuid sätteid selgemaks ja püüavad lahendada seadusesätete mitmetitõlgendatavusi. Juhtivkomisjoniks saab rahanduskomisjon.

Valitsuse 23. detsembril algatatud Euroopa kohaliku omavalitsuse harta kohaliku omavalitsuse üksuse tegevuses osalemise õigust käsitleva lisaprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (908 SE). Juhtivkomisjon on põhiseaduskomisjon.
 

Valitsuse 23. detsembril esitatud Riigikogu otsuse „Eesti metsanduse arengukava aastani 2020 kinnitamine“ eelnõu (909 OE). Arengukava koostamise aluseks on metsaseadus ja säästva arengu seadus. Metsaseaduse paragrahvi 7 kohaselt koostatakse metsanduse suunamiseks iga kümne aasta jaoks metsanduse arengukava. Arengukavas määratakse metsanduse arengu eesmärgid ning kirjeldatakse nende saavutamiseks vajalikke meetmeid ja vahendeid. Juhtivkomisjoniks saab keskkonnakomisjon.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 23. detsembril algatatud Riigikogu valimise seaduse, Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (910 SE), millega muudetakse Riigikogu valimise seadust, Euroopa parlamendi valimise seadust ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadust, kehtestades rahalised piirangud valimisreklaami kuludele ning sanktsioonid keelu rikkumise eest. Eelnõu kohaselt võivad üksikkandidaadid ja erakonnad kulutada Riigikogu valimistel, Euroopa Parlamendi valimistel ja kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel valimisreklaamiks 300 000 eurot. Samasugune piirang kehtestatakse ka valimisliitude valimisreklaami kuludele kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel. Juhtivkomisjoniks on põhiseaduskomisjon.
 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside