Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kuus uut eelnõu.

1.  Valitsuse algatatud Ülemaailmse Postiliidu 24. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (789 SE) eesmärk on ratifitseerida Ülemaailmse Postiliidu põhikirja kaheksas lisaprotokoll, üldeeskirjade esimene lisaprotokoll ning ülemaailmne postikonventsioon. Üldeeskirjade esimene lisaprotokoll ja põhikirja kaheksas lisaprotokoll on Postiliidu tööd korraldavad dokumendid ja liikmesriikidele lisakohustusi nendega ei kaasne. Lisaprotokollide eesmärk on ajakohastada ja tõhustada Postiliidu tööd.
 
2.  Valitsuse algatatud riigieelarve seaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (790 SE) peamine eesmärk on audiitortegevuse seadusest tulenevate terminoloogiliste ja sisuliste muudatuste sisseviimine ja seaduse redaktsiooni täpsustamine, täiendamine või muutmine tulenevalt seaduse rakendamisel ilmnenud vajadustest. Audiitortegevuse seadus jõustus 8. märtsil 2010.
 
3. Valitsuse algatatud meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõuga (791 SE) ühtlustatakse Eesti meditsiiniseadmete alased õigusaktid Euroopa asjakohaste direktiivide muudatustega, sealhulgas keelatakse elavhõbedat sisaldavate tavakasutajatele mõeldud mõõtefunktsiooniga meditsiiniseadmete turustamine. Sellest tulenevalt kõrvaldatakse direktiivimuudatuste jõustumisel kaubanduslikud ja tehnilised tõkked Euroopa Liidu meditsiiniseadmete turul. Seoses teavitamise kohustusega potentsiaalselt ohtlike seadmete turul kättesaadavaks tegemise ja kasutusele võtmise kohta, kliinilise uuringu läbiviimise tingimuste täpsustamise ning vastutuse sätete täpsustamisega tagatakse isikute ohutuse ja tervise senisest parem kaitse.
 
4. Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Hiina Rahvavabariigi vahelise lepingu vastastikusest õigusabist kriminaalasjades ratifitseerimise seaduse eelnõuga  (792 SE) ratifitseeritav leping annab võimaluse osutada laiaulatuslikku vastastikust abi kriminaalasjades ning edastada taotlusi mitte enam diplomaatiliste kanalite, vaid rahvusvahelise õigusabi traditsiooniliste keskasutuste – justiitsministeeriumide kaudu.
 
5. Valitsuse algatatud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (793 SE) eesmärk on siseriiklikusse õigusesse üle võtta Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 2008/115/EÜ, 16. detsember 2008, ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (ELT L 348, 24.12.2008). Direktiiviga kehtestatakse ühised eeskirjad liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel, väljasaatmisel, kinnipidamisel ja sissesõidukeelu kohaldamisel, tagades sealjuures Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õigusega tunnustatud isikute põhiõiguste kaitse.
 
6. Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (794 SE) eesmärk on tõsta karistusseadustiku §-des 145 ja 146 sätestatud kuritegude osas lapseealise vanuse määra kehtivalt neljateistkümnelt aastalt kuueteist aastani. Antud sätted näevad ette alaealisega suguühtesse astumise või muul viisil sugulise kire rahuldamisse kaasamise eest vangistuse vastavalt neli ja viis aastat. Eelnõu täiendab sätet klausliga, mille kohaselt on antud teod karistatavad juhul, kui täisealise ja alaealise vanusevahe on suurem kui neli aastat.

 

Riigikogu  pressitalitus
 
Tagasiside