Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse viis eelnõu.
 

Valitsuse 13. oktoobril algatatud kutseseaduse muutmise seaduse eelnõuga (743 SE) luuakse võimalused tööjõuvajaduse seire ja prognoosi ning oskuste arendamise koordinatsioonisüsteemi loomiseks ning kõrvaldatakse seaduse rakendamisel tekkinud probleemid. Koordinatsioonisüsteemi on vaja selleks, et koolituste sisu kujundamisel ning koolituste pakkumisel või tellimisel saaks paremini arvestada oskuste vajadusega tööturul. Kutseseaduse rakendusprobleemid on eelkõige seotud kasutatavate mõistete mõningase ebajärjekindlusega, koolidele kutse andja õiguste andmise ebaselgusega, kutsenõukogude moodustamise protseduuride ning järelevalve regulatsiooni ebamäärasusega. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Valitsuse 13. oktoobril algatatud kalandusturu korraldamise seaduse eelnõuga (744 SE) nähakse ette Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava elluviimine, samuti kalamajandusliku riigiabi, kalamajandusliku vähese tähtsusega abi ja muu kalamajandusliku abi haldamiseks vajalik riigisisene ülesannete jaotus. Samuti nähakse ette volitusnormid toetuse andmise tingimuste õigusaktide kehtestamiseks, peamised toetuse andmise menetlusnormid ning toetuse taotleja ja toetuse saaja kohustused. Eelnõu põhineb suures osas seni kehtinud kalandusturu korraldamise seadusel ning selle rakendussüsteemil. Eelnõu kohaselt on rakendusakte kehtestava valdkonna eest vastutajaks põllumajandusminister. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

Valitsuse 13. oktoobril algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (745 SE)  on vajalik EL-i ÜPP elluviimisel, abinõude rakendamisel kohalduvate EL-i määruste rakendamiseks, reguleerides vahendite kasutamise korralduslikku poolt. Eelnõu aitab kaudselt kaasa Eesti keskkonnaseisundi, majandusarengu, sotsiaalse olukorra, regionaalarengu ning riigi ja kohalike omavalitsuste korralduse edendamisele. ÜPP olulise osa moodustavad maaelu arengu toetused, mida antakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel ja korras. Perioodi 2014–2020 maaelu arengu toetuste eeldatavat mõju käsitleb toetuste andmise aluseks oleva programmdokumendi „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” eelhindamine. Nimetatud eelhindamise aruanne on lisatud arengukavale. Koos eelhindamisega on tehtud ka keskkonnamõju strateegiline hindamine ning arengukava saavutatud tulemuste ja mõjude hindamiseks on loodud seire- ja hindamissüsteem. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

Valitsuse 13. oktoobril algatatud 2014. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõuga (746 SE) tehakse eelarvesisesed muudatused. Arvestades, et 2014. a riigieelarve on koostatud eelneva aasta sügisel ning osa rahastamisvajadusi on muutunud, siis on otstarbekas riigiasutuste poolt seatud eesmärkide tõhusamaks saavutamiseks algatada riigieelarve muutmine. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 13. oktoobril algatatud hasartmänguseaduse, meediateenuste seaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõuga (747 SE) täiendatakse mängijate kaitseks mõeldud meetmeid, laiendatakse enesevälistusnimekirja mõju totodele ja klassikalistele loteriidele. Eelnõu kahandab järelevalveasutuse ja korraldajate halduskoormust, kaotab kvartaalse aruandluse, mille kaudu jõuab seni maksu- ja tolliametile edastatud info edaspidi elektroonilise arvestus- ja kontrollsüsteemi kaudu. Meediateenuste seaduse muudatusega piiratakse Eestis hasartmängu tegevus- ja korraldusluba mitteomavate hasartmängukorraldajate sponsorteadete esitamist. Reklaamiseaduses muudetakse hasartmängude reklaami puudutavat paragrahvi. See kehtestatakse tervikuna uues seaduse redaktsioonis. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside