Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 10. märtsil algatatud kaevandamisseaduse muutmise seaduse eelnõu (211 SE), millega ajakohastatakse regulatsiooni eelkõige seonduvalt personaliküsimustega. Nimelt viiakse muudatustega sisse võimalus, et vastutava spetsialisti pädevust võiks tõendada ka kutseseaduse alusel välja antud kutsetunnistus. Ühtlasi täiendatakse seadust välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamist võimaldavate sätetega ja nähakse ette regulatsioon selle kohta, kuidas teise EL-i liikmesriigi ettevõtja saaks ajutiselt ka Eestis kaevandamisseadusega reguleeritud tegevusalal tegutseda Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 10. märtsil algatatud looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõus (212 SE) nähakse ette kinnisasjade vahetamist käsitleva looduskaitseseaduse paragrahvi kehtetuks tunnistamine ja vastavad üleminekusätted, mis võimaldavad kuni käesoleva seaduse jõustumiseni esitatud kinnisasja vahetamise avaldusi menetleda edasi kinnisasja omandamismenetluse raames. Lisaks sellele täpsustatakse senist omandamismenetluse regulatsiooni selliselt, et selle käigus oleks võimalik võimalikult täpselt määrata omandatava kaitsealuse kinnisasja väärtus. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Valitsuse 10. märtsil algatatud kutseseaduse eelnõu (213 SE) eesmärgiks on toimiva kutsekvalifikatsioonisüsteemi analüüsist ja kutsekoja vastavatest ettepanekutest ning Euroopa Liidu soovitustest lähtuvalt uuendada Eesti kutsete süsteemi õiguslikke aluseid. Kehtiv kutseseadus sätestab Eesti kutsekvalifikatsioonisüsteemi loomise ja toimimise ning järelevalve alused. Kutseseadus kehtestab vabatahtliku kompetentsipõhisel 5-tasemelisel kutsete raamistikul põhineva kutsekvalifikatsiooni­süsteemi. Euroopa Liidus ja kogu maailmas on süvenenud arusaam elukestva õppe olulisusest ning vajadusest sellise õppe (formaalse, mitteformaalse ja informaalse) tulemusi adekvaatselt kirjeldada ja võrrelda. Sellel otstarbel on Euroopa Liidus välja töötatud Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (EKR) kui vahend inimese elukestva õppe tulemuste (kompetentsuse) unifitseeritud kirjeldamiseks ja kvantifitseerimiseks 8 tasemel. Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitused sisaldavad liikmesriikidele kohustust siduda oma riiklikud kvalifikatsioonisüsteemid EKR-ga 2010. aastaks ning tagada, et 2011. aastaks sisaldaksid pädevate asutuste väljaantud Europassi dokumendid selget viidet vastavale Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tasemele. Seetõttu on eelnõus kesksel kohal senise 5-astmelise kvalifikatsioonitasemete süsteemi asendamine 8-astmelise kvalifikatsiooniraamistikuga, mille aluseks on Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku põhimõtted ja kriteeriumid. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Valitsuse 10. märtsil algatatud elundite ja kudede siirdamise seaduse, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (214 SE) eesmärgiks on tagada rakkude, kudede ja elundite ohutu käitlemine vastavalt Euroopa Liidu direktiividega ette nähtud nõuetele. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Valitsuse 11. märtsil algatatud taimekaitseseaduse, halduskoostöö seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (215 SE) vastuvõtmine toob kaasa suurema õiguskindluse, kuna eelnõu täpsustab seaduse tõlgendamisel seni probleeme tekitanud sätteid. Muutub ohtlike taimekahjustajate tõrjeabinõude rakendamisel tekkinud kulude hüvitamise süsteem. Hüvitama hakatakse hävitatud taimede ja taimsete saaduste maksumust ning hävitatud saagist saamata jäänud tulu. Samuti tagab tõrjeabinõude rakendamise kulude hüvitamine selle, et tootja rakendab tõhusalt kõiki taimekaitseseadusest tulenevaid ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõusid. Tõrjeabinõude tõhusa rakendamise korral ohtlik taimekahjustaja hävitatakse, hoitakse ära tema levik ja kohastumine Eestis ning taimekahjustaja kahjustustest põllumajandusettevõtlusele tulenev majanduslik kahju. Eelnõuga reguleeritakse järelevalvetasu maksmisel tekkinud probleeme. Järelevalvetasu maksmiseks kohustatud isikule antakse võimalus maksta järelevalvetasu tollikassasse enne, kui kaubasaadetis lubatakse ühendusevälisest riigist Eestisse. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

 

Tagasiside