Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eesti Keskerakonna fraktsiooni 12. aprillil algatatud korrakaitseseaduse eelnõu (5 SE), mille sisuks on avaliku korra mõiste määratlemine Eesti õiguskorras, avaliku korda ähvardavate ohtude ennetamise, tõrjumise ning korrarikkumiste kõrvaldamise koordineeritud süsteemi loomine korrakaitseorganite ja üksikisikute tasandil, valdkonna muude põhimõistete määratlemine ja riikliku järelevalve teostamise ühtsete üldpõhimõtete sätestamine. Eelnõus on käsitletud riikliku järelevalve üld- ja erimeetmeid, mille hulka kuuluvad muuhulgas riikliku järelevalve eesmärgil teabe kogumist ja avalikel kogunemistel korra tagamist puudutavad meetmed. Sellega luuakse või muudetakse täpsemaks seni Eesti õiguskorras olulisel määral puudunud või ebamääraselt sätestatud volitusnormid isikute põhiõiguste ja vabaduste piiramiseks riikliku järelevalve menetluses, luues nii õigusriikliku aluse avaliku võimu tegevusele avaliku korra ja ühiskonna turvalisuse tagamisel. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 16. aprillil algatatud reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (6 SE) töötati välja eesmärgiga  läbi rangemate alkoholireklaami piirangute kehtestamise tagada laste ja noorte kaitse alkoholireklaami ja promotsiooni eest. Samuti vähendada laste ja noorte alkoholi tarbimist. Võrreldes kehtiva seadusandlusega soovitakse kehtestada alkoholireklaami keeld nii televisioonis ja raadios kui ka välireklaam. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 16. aprillil algatatud hoiu-laenuühistu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE) eesmärgiks on ajakohastada vastavat seadusandlust ning kõrvaldada teatud ebaproportsionaalsed piirangud hoiu-laenuühistute asutamise ja tegevuse suhtes. Suuremad muudatused puudutavad territoriaalsuse printsiibi laiendamist maakonna tasandile ja täiendavate aluste sätestamist hoiu-laenuühistu liikmeskonna kujundamisel. Eeldatavalt soodustab õiguskeskkonna liberaliseerimine hoiu-laenuühistute majanduslikku arengut. Lisaks sätestatakse selgem hoiu-laenuühistute usaldusväärsuse tagamise regulatsioon (s.t. vajalikud kapitali ja likviidsusnõuded) eelkõige tema liikmete ja klientide kaitsmise huvides ja viiakse hoiu-laenuühistu seaduses kasutatav terminoloogia kooskõlla tulundusühistu seaduses ja finantsvaldkonna teistes seadustes kasutatava terminoloogiaga. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside