Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 16. mail algatatud liikluskindlustuse seaduse, kindlustustegevuse seaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE), mille vastuvõtmine tagab seaduse senisest efektiivsema rakendamise. Eelnõu näeb ette hüvitamise piirmäärade tõstmist varakahju puhul 1 miljoni euroni ja isikukahju puhul 5 miljoni euroni kindlustusjuhtumi kohta, sõltumata kannatanute arvust. Eelnõuga näeb ette ka loobumise poliiside kaasaskandmise nõudest ning kindlustuskatte kontrollimise liikluskindlustuse registri vahendusel. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

 

Valitsuse 16. mail algatatud korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE) sisuks on avaliku korra mõiste määratlemine Eesti õiguskorras, avaliku korda ähvardavate ohtude ennetamise, tõrjumise ning korrarikkumiste kõrvaldamise koordineeritud süsteemi loomine korrakaitseorganite ning üksikisikute tasandil, valdkonna muude põhimõistete määratlemine ning riikliku järelevalve teostamise ühtsete üldpõhimõtete sätestamine. Ühtlasi on kõnealuses eelnõus käsitletud riikliku järelevalve üld- ja erimeetmeid, mille hulka kuuluvad muuhulgas riikliku järelevalve eesmärgil teabe kogumist ja avalikel kogunemistel korra tagamist puudutavad meetmed. Sellega luuakse või muudetakse täpsemaks seni Eesti õiguskorras olulisel määral puudunud või ebamääraselt sätestatud volitusnormid isikute põhiõiguste ja vabaduste piiramiseks riikliku järelevalve menetluses, luues nii õigusriikliku aluse avaliku võimu tegevusele avaliku korra ja ühiskonna turvalisuse tagamisel. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 16. mail algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (50 SE) eesmärgiks on lasteaiaõpetajate väärtustamine sarnaselt kooliõpetajatega. Eelnõu algatajate ettepanek on toetada lasteaia õpetajate palku riigipoolselt kehtestatud alammäärade ulatuses omavalitsuste tulubaasi kaudu. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Rahanduskomisjoni 16. mail esitatud Riigikogu otsuse „Stabiliseerimisreservi nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (51 OE) näeb ette nimetada stabiliseerimisreservi nõukogu liikmeteks Raivo Järvi, Inara Luigas, Eiki Nestor ja Marek Strandberg. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 17. mail algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (52 SE) näeb ette lisaks tasuta koolilõunale põhikooli ja kutsekooli õpilastele toetada ka lasteaia laste toidukulu. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside