Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 30. mail algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (54 SE), mis sätestab avalikust huvist tulenevad maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja ning riigi julgeoleku kaalutlustest lähtuval maa-alal asuva kinnisasja omandamise kitsendused. Avaliku huvi seisukohast on seaduse eesmärgiks põllumajandus- või metsamaad sisaldavate maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasjade sihtotstarbelise ja jätkusuutliku majandamise edendamine, et vältida nende maade sattumist isiku kätte, kes ei oska või ei soovi seda vastavalt sihtotstarbele majandada. Samuti vältida nimetatud maa sihtotstarbe muutmist. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

Valitsuse 30. mail algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõuga (55 SE) kõrvaldatakse vastuolud veeseaduse veeuuringute regulatsioonis. Täpsustatakse muuhulgas veeseaduses esitatud volitusnormi ning selle alusel kehtestatavas määrusega täiendatakse laboritele esitatavaid kvaliteedinõudeid, sh analüüsi määramispiiri nõuded. Eelnimetatu on eelduseks sellele, et suureneb seadusega reguleeritud valdkonnas tehtud analüüside tulemuste usaldusväärsus. Kuna riigi veeseire tulemused on üheks sisendiks veemajanduskavade kohase tegevuse planeerimisel ning tegevuskavade tulemuslikkuse hindamisel, siis on laborianalüüside tulemuste kvaliteet otsuste tegemisel eriti oluline. Nimetatud tulemuste alusel koostatakse ka aruandeid ja ülevaateid Euroopa Komisjonile. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Valitsuse 30. mail algatatud välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (56 SE) rakendamine võimaldab parandada riigi territooriumil välisõhu kvaliteeti. Täiustub Eesti välisõhu kvaliteedi riiklik seiresüsteem kohustuslikult määratavate esmatähtsate saasteainete osas. Riigi pindala on jagatud välisõhu kvaliteedi järgi piirkondadeks, olenevalt iga esmatähtsa saasteaine sisaldusest maapinnalähedases õhukihis. Kui piirkonna välisõhu kvaliteedi riikliku seire tulemused näitavad, et mingi saasteaine suhtes saastatuse tase ületab piirnormi, peab keskkonnaamet koostama selle piirkonna välisõhu kvaliteedi parandamise tegevuskava. Piirkonnas asuvate saasteallikate valdajad peavad rakendama täiendavaid meetmeid selle saasteaine heitkoguse vähendamiseks. Täiendavate meetmete rakendamist nõuab saasteallika valdajalt keskkonnaloa andja loa eritingimusena. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Valitsuse 30. mail algatatud välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) vastuvõtmine tagab Euroopa Liidu vastavate direktiivide ülevõtmise Eesti õigusesse ning kauplemise süsteemi nõuetele vastava akrediteeritud tõendajate süsteemi asutamise Eestis. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Valitsuse 30. mail algatatud riigikontrolli seaduse ja audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõus (58 SE) sätestatud regulatsiooni jõustumisega tagatakse kohustatud subjektidele seadustes ettenähtud õiguste ning kohustuste rakendamiseks piisav üleminekuaeg. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Valitsuse 30. mail esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel õhuturbemissioonil Islandil“ eelnõu (59 OE). Islandi õhuturbemissioonil osalemine annab Eesti sihitajatele unikaalse töökogemuse mitmeriigilises õhuoperatsioonide juhtimiskeskuses, võimaldades suhelda õhukaitsesüsteemi eri valdkondade ja tasemete esindajatega tehnikutest ja pilootidest õhuväe ülemateni välja. Ühtlasi on see meie sihitajate jaoks võimalus osaleda operatsioonis väljaspool Baltikumi. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.
 
Valitsuse 30. mail algatatud Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu põhikirja ja konventsiooni 2010. aasta muutmise aktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (60 SE) eesmärk on jõustada Eestis organisatsiooni põhikirja ja konventsiooni muudatused, mis kirjutati alla 22. oktoobril 2010 Guadalajaras. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside