Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni 9. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukavaga 2008-2015”” eelnõu (359 OE), mis näeb ette tühistada valitsuse protokolliline otsus arengukava vastuvõtmine kohta ning esitada see Riigikogule kinnitamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.                                                              

Valitsuse 13. oktoobril algatatud karistusseadustiku ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE) vastuvõtmine kaotab vastuolud mitme seaduse vahel. See on vajalik selleks, et kõik väärtegude menetlemisega seonduv oleks reguleeritud ühes seaduses (KarS) ja mitte jagatud erinevate eriseaduste vahel. Eelnõu muudab terrorismivastase võitluse tõhusamaks. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Valitsuse 13. oktoobril algatatud rahvusvahelistes äritehingutes välisriigi ametiisikule altkäemaksu andmise vastu võitlemise konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (361 SE). Konventsiooni eesmärgiks on võitlus välisriigi ametiisikule altkäemaksu andmisega rahvusvaheliste äritehingute sõlmimisel (nn aktiivne korruptsioon) ning ausa konkurentsi ja rahvusvahelise majanduse arengu soodustamine. Konventsiooni kohaselt kriminaliseeritakse nende isikute käitumine, kes annavad välisriigi ametiisikule altkäemaksu, et saada soodustusi rahvusvahelises äritegevuses. Samuti lasub konventsiooniosalisel kohustus võtta täiendavaid meetmeid altkäemaksukuritegude tõkestamiseks, eelkõige läbipaistva raamatupidamise ning riikidevahelise koostöö korraldamise kaudu. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Valitsuse 13. oktoobril algatatud 12. augusti 1949 Genfi konventsioonide 8. juuni 1977 (I) lisaprotokolli rahvusvaheliste relvakonfliktide ohvrite kaitse kohta artikli 90 lõike 2 punkti a alusel Rahvusvahelise Uurimiskomisjoni pädevuse tunnustamise deklaratsiooni tegemise seaduse eelnõuga (362 SE) tunnustab Eesti uurimiskomisjoni pädevust. See annab Eestile õiguse relvakonfliktis pöörduda uurimiskomisjoni poole ja paluda läbi viia uurimine. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon. 

Põhiseaduskomisjoni 14. oktoobril algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 75.1 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (363 SE) kohaselt makstakse Euroopa Parlamendi liikmele palka edaspidi Euroopa Liidu eelarvest. Euroopa Parlamendi liikmete uue tasustamise süsteemi eesmärk on saavutada kõikidest Euroopa Liidu riikidest valitud Euroopa Parlamendi liikmete võrdsus ja tagada neile ametiülesannete täitmisel vabadus ja sõltumatus. Viimane tähendab eelkõige ühtseid majanduslikke, sotsiaalseid ja juriidilisi õigusi. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Valitsuse 14. oktoobril algatatud ühistranspordiseaduse, avaliku teenistuse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (364 SE) koostamise peamiseks ajendiks on tõsta riigi haldussuutlikust ühistranspordi korraldamisel, millega luuakse eeldused sõitjatele paremaks ühistransporditeenuse kättesaadavuseks. Selleks viiakse sisse muudatused ühistranspordi riiklikul korraldamisel. Mitmed ühistranspordi riikliku korraldamise ülesanded pannakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsevale riigiasutusele Eesti Riiklikule Autoregistrikeskusele, kus moodustatakse uus ühistranspordiküsimustega tegelema hakkav struktuuriüksus. See riigiasutus kujundatakse ümber valitsusasutuseks. Eelnõu sisaldab ka sätteid, mis puudutavad järelevalvet taksovedude korraldamise ja avalikku liinivedu teostava vedaja majandusarvestuse üle. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 14. oktoobril algatatud tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE) väljatöötamise on tinginud seoses kiirlaenude võtmisega teravalt kerkinud õiguskorra kitsaskohad, mis ei võimalda tekkinud probleeme vastavalt ühiskonna õigustundele ja sotsiaalsetele vajadustele lahendada. Samas ei ole tsiviilseadustiku üldosa seaduse muudatuste eesmärgiks üksnes kiirlaenudega seonduva reguleerimine, vaid vaadatud on ka tulevikku, sest välistatud pole olukord, kus heade kommete vastaselt on tasakaalust väljas näiteks maaklerlepingust või müügilepingust tulenevad kohustused. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside