Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 5. juunil algatatud politseiseaduse, välismaalaste seaduse, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning isikut tõendavate dokumentide seaduse muumise seaduse eelnõu (75 SE), mille eesmärgiks on siseriikliku õiguse täiendamise abil tagada Schengeni konventsioonist tulenevate ülesannete täitmine. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 6. juunil algatatud hasartmänguseaduse muutmise seaduse eelnõuga (76 SE) soovitakse senisest rohkem õigusi anda kohalikele omavalitsustele lubade väljaandmisel ja mängupiirkondade kujundamisel. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Valitsuse 7. juunil algatatud keskkonnavastutuse seaduse eelnõu (77 SE) väljatöötamine oli vajalik nii Euroopa Parlamendi ja nõukogu keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta direktiivi ülevõtmiseks kui ka keskkonnaalase vastutuse siseriiklikuks reguleerimiseks ja olemasoleva regulatsiooni korrastamiseks. Keskkonnaalase vastutuse süsteemsem ja põhjalikum reguleerimine võimaldab ühtlasi tõhusamalt rakendada „saastaja maksab“ põhimõtet ning võimaldab efektiivsemalt reageerida keskkonna kahjustamisele, mis omakorda kindlustab puhtama elukeskkonna ning elurikkuse säilimise. „Saastaja maksab“ põhimõtte rakendamine on ka direktiivi üheks peamiseks eesmärgiks. Eelnõu keskendub keskkonnale tekitatud kahju heastamisele ning on suunatud eelkõige avalike huvide kaitsele. Keskkonnavastutuse seadus ei reguleeri (analoogselt direktiiviga) isikule tekitatud tervisekahju ning varale tekitatud kahju hüvitamist. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Valitsuse 7. juunil algatatud kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse eelnõu (78 SE). Iga riik on kohustatud hoidma oma rahvuslikku rikkust, mille moodustavad tema territooriumil asuvad kultuuriväärtused. Üheks meetmeks kultuuriväärtuste kaitsmisel on piirata nende väljavedu või eksporti, milleks käesoleva eelnõuga luuakse alused. Seaduse vastuvõtmisega ei kaasne sotsiaalseid tagajärgi, mõjusid riigi julgeolekule, keskkonnale, regionaalarengule. Mõjud rahvusvaheliste suhete osas on pigem positiivsed – riik annab signaali teistele riikidele, et Eesti väärtustab oma rahvuslikke väärtusi ning selle läbi ka teiste riikide omi. Eelnõuga seatakse teatud piirang kaupade vabale liikumisele, kuid see on õigustatud. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside