Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas menetlusse võtta 5 eelnõu.

*Valitsuse poolt 19. detsembril algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE). Eelnõuga täiendatakse autoriõiguse seaduse §-i 133 selliselt, et raamatukogudel oleks teatud perioodi möödudes õigus õiguste omajatelt luba küsimata koju laenutada helikandjaid. Kehtiva õiguse järgi peavad raamatukogud küsima laenutamiseks luba heliteose esitajatelt ja fonogrammitootjalt. Samuti lisatakse seadusesse säte, mille kohaselt võivad igal ajal ning luba küsimata audiovisuaal- ja heliteoseid koju laenutada raamatukogud, mis teenindavad audiovisuaalse või helikunsti õppesuunal tegutsevat õppeasutust. Raamatukogudel, arhiividel ja muuseumidel võimaldatakse õiguste omajatelt luba küsimata ja tasu maksmata laenutada heli- ja audiovisuaalseid teoseid kohalkasutuseks. Eelnõuga tühistatakse Kultuuriministeeriumi juures tegutseva autoriõiguse komisjoni kohustus esitada kaks korda aastas Vabariigi Valitsusele ülevaade autoriõigusealasest olukorrast Eestis. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

*Valitsuse poolt 19. detsembril algatatud liiklusseaduse ja karistusseadustiku ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (179 SE). Käesoleva seaduseelnõu eesmärk on korrastada liiklusalaste süütegude regulatsiooni ning tõhustada sanktsioonisüsteemi. Samuti muudetakse liiklusnõuete rikkumises seisnevate süütegude menetlust efektiivsemaks. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

*Valitsuse poolt 19. detsembril algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE). Eelnõu on seotud valitsusliidu lepingus sisalduva eesmärgi elluviimisega, mille kohaselt tuleb maksustamisel kohelda füüsiliste isikute väärtpaberiinvesteeringutest saadud kasu sarnaselt juriidiliste isikute väärtpaberiinvesteeringutest saadud kasuga. Sisuliselt tähendab see investeeringutulu maksustamise edasilükkamist kuni selle tarbimisse võtmiseni. Eelnõus on pakutud välja investeerimiskonto kasutamisel põhinev süsteem, mis võimaldab teatud enamlevinud liiki investeeringutest saadud tulusid ilma maksukohustuseta edasi paigutada. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

*Valitsuse poolt 19. detsembril algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE). Käesoleva seaduseelnõu eesmärk on viia Eesti äriühingute tulumaksuga maksustamise kord täielikult kooskõlla Euroopa Liidu ema- ja tütaräriühingute direktiiviga (edaspidi ema-tütre direktiiv), säilitades seejuures Eestis alates 2000. aastast kasutusel olnud tulumaksusüsteemi iseloomulikema joone – maksustamise edasilükkamise äriühingu kasumi ettevõtluses kasutamise korral. Ema-tütre direktiivi eesmärk on luua Euroopa Ühenduse piires siseturu tingimustega analoogilised tingimused ja vältida topeltmaksustamise tekkimist ühes liikmesriigis asuva tütarühingu kasumi jaotamisel teises liikmesriigis asuvale emaühingule. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

*Rahanduskomisjoni poolt 19. detsembril algatatud Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (182 SE). Seaduseelnõu kohaselt saab Eesti Panga Nõukogu esimehe ja Eesti Panga presidendi ametikohtadele nimetada ka neid kõrgharidusega Eesti kodanikke, kes ei oma üksnes majandus- või õigusalast kõrgharidust. Juhtivkomisjoniks nimetati rahanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside