Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 24. oktoobril algatatud riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (113 SE), millega võetakse üle EL vastav direktiiv. Enne direktiivi ülevõtmist ei olnud hankijad kaitse- ja julgeolekuvaldkonna hangete korraldamisel kohustatud järgima seaduses sätestatud korda. Direktiivi ülevõtmisel aga kehtestatakse hankijatele ühtsed reeglid hangeteks, mille puhul ei ole võimalik antud seaduse tavakorda kohaldada. Sellest tulenevalt on direktiivis välja töötatud meetmed, mida kaitse- ja julgeolekuvaldkonna riigihangete puhul hankijad saavad täiendavalt kasutada (salastatud teabe kaitse ja tarnekindluse nõuded). Neid nõudeid kohaldades on võimalik ka riigi julgeolekuga seotud riigihankeid teha avatumalt kui seni ja seega saab suurem hulk pakkujaid võimaluse neis hankemenetlustes osaleda. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 24. oktoobril algatatud 2011. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (114 SE). Arvestades, et riigieelarve on koostatud eelneva aasta sügisel, on riigiasutuste poolt seatud eesmärkide saavutamiseks algatatud riigieelarve muutmine kohandumaks muutunud oludega ilma eelarve kogumahtu muutmata. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Valitsuse 24. oktoobril algatatud ühistranspordiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (115 SE) eesmärgiks on sätestada muudatused, mis tulenevad EL vastavast määrusest ühiseeskirjade kehtestamisest autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta, ja EL vastavast määrusest rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta, mida rakendatakse alates 4. detsembrist 2011. Riigilõivuseaduses tehtavad muudatused tulenevad ühistranspordiseaduses tehtavatest muudatustest. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Valitsuse 24. oktoobril algatatud „Politsei ja piirivalve seaduse, päästeseaduse, päästeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus tulenevalt asutuste ümberkorraldamisest“ eelnõu (116 SE) on välja töötatud seoses päästeameti kohalike asutuste ümberkorraldamisega ja päästeametiga ühendamisega, häirekeskuse moodustamisega ning tulenevalt prefektuuride ümberkorraldamisest politsei- ja piirivalveameti piirkondlikeks struktuuriüksusteks alates 1. jaanuarist 2012. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Valitsuse 24. oktoobril algatatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus“ eelnõu (117 OE) näeb ette kasutada vajaduse korral kaitseväe kuni 45 kaitseväelast alates 1. jaanuarist 2012 kuni 31. detsembrini 2012 NATO reageerimisjõudude (NRF – NATO Response Force) koosseisus ÜRO põhikirja VI ja VII peatükis sätestatud rahu- ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldatavas sõjalises operatsioonis ning rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud tavade ja põhimõtetega kooskõlas olevas muus sõjalises operatsioonis. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.
 
Valitsuse 24. oktoobril algatatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos“ eelnõu (118 OE) näeb ette pikendada kaitseväe kuni kolme kaitseväelase kasutamise tähtaega nimetatud missioonil NATO juhitud Kosovo rahutagamisjõudude (KFOR – Kosovo Force) koosseisus kuni 31. detsembrini 2012. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.
 
Valitsuse 24. oktoobril algatatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis“ eelnõu (119 OE) näeb ette pikendada kaitseväe kuni 170 kaitseväelase kasutamise tähtaega rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis NATO juhitavate rahvusvaheliste julgeoleku abijõudude (ISAF – International Security Assistance Force) koosseisus kuni 31. detsembrini 2012. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.
 
Valitsuse 24. oktoobril algatatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Iraagis“ eelnõu (120 OE) näeb ette pikendada kaitseväe kuni kolme kaitseväelase kasutamise tähtaega nimetatud missioonil NATO väljaõppemissiooni (NTM-I – NATO Training Mission in Iraq) koosseisus Iraagis kuni 31. detsembrini  2012. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.
 
Valitsuse 24. oktoobril algatatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu (121 OE) näeb ette pikendada kaitseväe kuni kolme kaitseväelase kasutamise tähtaega ÜRO juhitaval rahutagamismissioonil (UNTSO – United Nations Truce Supervision Organization) Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias kuni 31. detsembrini 2012. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.
 
Valitsuse 24. oktoobril algatatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu piraatlusevastase operatsiooni Atalanta ning NATO mereoperatsiooni Active Endeavour koosseisus“ eelnõu (122 OE) näeb ette pikendada kaitseväe kuni 15 kaitseväelase kasutamise tähtaega Euroopa Liidu piraatlusevastase operatsiooni Atalanta (European Union Naval Force Somalia – Operation Atalanta) ning NATO mereoperatsiooni Active Endeavour koosseisus kuni 31. detsembrini 2012. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside