Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus võttis menetlusse kuus seaduse ja seitse otsuse eelnõu. 

Valitsuse 4. novembril algatatud õigusaktide revisjoniga seoses seaduste muutmise ja kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (519 SE) korrastab kehtivat õigust ka nende täidetud ja lõppenud välislepingute ratifitseerimise seaduste kehtetuks tunnistamise kaudu, millele kohaldub rahvusvaheline eraõigus. Eelnõuga kehtetuks tunnistatavad ratifitseerimisseadused puudutavad Eesti Vabariigile võetud rahalisi kohustusi. Nende seadustega olid heaks kiidetud laenude võtmine või garantiide andmine rahvusvahelistele pankadele või organisatsioonidele. Võetud kohustused on nüüdseks täidetud ja nende seaduste alusel võetud laenud tagasi makstud. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Valitsuse 4. novembril algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (520) muudetakse EL liikmesriigi kodaniku kandideerimisõiguse korda. Kandideerimisõiguse sisu ei muudeta. Täpsustatakse haldusorganite vahelist suhtlust Eesti ametiasutuste ja EL pädevate asutuste vahel, millega ei kaasne olulist ega keskmist haldusorgani tegevuse kasvu. Muudatuse aluseks on EL vastav direktiiv, mille kohaselt elukohaliikmesriigid on kohustatud teavitama kandideerimisavaldusest päritoluliikmesriiki, et kontrollida, kas liidu kodanikult ei ole päritoluliikmesriigis Euroopa Parlamendi valimistel kandideerimise õigust ära võetud. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Valitsuse 4. novembril algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (521 SE) rakendamisega muutub töötuna arvelevõtmise avalduse ja nõutavate dokumentide esitamise kord paindlikumaks ja lihtsamaks. Isikul on võimalus töötuna või tööotsijana arvelevõtmise avaldus esitada kas elektroonselt töötukassa veebilehe kaudu või töötukassa kohalikus osakonnas. Avalduse elektroonne esitamine on inimese jaoks mugavam ja odavam. Samuti säästab aega isiku teenindamiseks töötukassas, sest töötukassa saab enne isiku pöördumist kohalikku osakonda kontrollida avaldusele kantud andmete vastavust töötuna arvelevõtmise tingimustele ja teha otsuse. Taotlejal on võimalik vaadata töötuna või tööotsijana arvelevõtmise otsust ning valida töötukassa kohalikku osakonda pöördumise aeg. Eelnõuga  tehakse kaks muudatust töötuna arvelevõtmise tingimustes. Muudatuste eesmärk on tagada, et töötuna oleksid arvel ning tööturuteenuseid ja -toetusi ning töötuskindlustushüvitist saaksid need isikud, kes on ilma tööta ja otsivad tööd. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Valitsuse 4. novembril algatatud loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE) eesmärgiks on leevendada probleeme, mis seonduvad vabakutseliste loovisikute ravi-ja pensionikindlustusega seoses nende tegevuse ja loometegevusest saadava sissetuleku laekumise eripäraga. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Valitsuse 4. novembril esitatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Usbekistani Vabariigi valitsuse vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (523 SE). Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on soodustada investeeringuid lepinguosaliste riikide vahel. Leping kui rahvusvaheline õigusakt annab investoritele võrreldes riigisisese õigusaktiga suurema õiguskindluse nende maksusüsteemi elementide suhtes, mis on lepinguga reguleeritud. Kahepoolse rahvusvahelise lepingu muutmine nõuab üldjuhul rohkem aega kui riigisisese õigusakti muutmine. Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulumakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide tulule võib kehtestada, tagab isikute võrdse kohtlemise ning kõrvaldab võimaliku topeltmaksustamise. Lepingus sätestatud vastastikuse teabevahetuse kohustus loob lisavõimalusi maksupettuste tõkestamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 4. novembril algatatud avaliku teabe seaduse, elektroonilise side seaduse ja hädaolukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (524 SE). Alates 1. juunist 2011 korraldati Riigi Infosüsteemi Arenduskeskus ümber Riigi Infosüsteemi Ametiks. Sellega loodi valitsusasutus, kelle ülesandeks on põhimääruse järgi teostada järelevalvet andmekogu kasutuselevõtmise ja andmekogu pidamise avaliku teabe seadusele vastavuse üle ning selle alusel kehtestatud õigusaktidele. Eelnõu täpsustab ameti ülesandeid ja järelevalvepädevust ning järelevalve korda. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 4. novembril esitatud Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (525 OE) näeb ette pikendada alates 1. jaanuarist  2014   Kaitseväe kuni 170 kaitseväelase kasutamise tähtaega rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis NATO juhitavate rahvusvaheliste julgeolekuabijõudude (International Security Assistance Force – ISAF) koosseisus kuni 31. detsembrini 2014. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 4. novembril esitatud Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis” eelnõu (526 OE) näeb ette pikendada alates 1. jaanuarist Kaitseväe kuni kümne kaitseväelase kasutamise tähtaega Euroopa Liidu väljaõppemissioonil EUTM Mali (European Union Training Mission in Mali) kuni 31. detsembrini 2014. Eelnõu näeb ette pikendada alates 1. jaanuarist 2014 Kaitseväe kuni kahe kaitseväelase kasutamise tähtaega Malis ÜRO rahutagamismissioonil MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) kuni 31. detsembrini 2014. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 4. novembril esitatud Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” eelnõu (527 OE) näeb ette pikendada alates 1. jaanuarist 2014 Kaitseväe kuni kolme kaitseväelase kasutamise tähtaega ÜRO juhitaval rahutagamismissioonil (United Nations Truce Supervision Organization – UNTSO) Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias kuni 31. detsembrini 2014. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 4. novembril esitatud Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos” eelnõu (528 OE) näeb ette pikendada alates 1. jaanuarist 2014 Kaitseväe kuni kolme kaitseväelase kasutamise tähtaega NATO juhitud Kosovo rahutagamisjõudude (Kosovo Force – KFOR) koosseisus kuni 31. detsembrini 2014. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 4. novembril esitatud Riigikogu otsuse “Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014-2020 „Teadmistepõhine Eesti“ heakskiitmine” eelnõu (529 OE). Nimetatud dokument on Eesti kolmas teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) strateegia. Selles arvestatakse eelnenud perioodi kogemuste, õppetundide ja asjatundjate soovitustega, põhiseadusest ja muudest õigusaktidest tulenevate ülesannetega ning tulevikusuundumustega. Strateegia koostamine on vajalik mitme ministeeriumi tegevusvaldkondade sidustatud juhtimiseks ja EL struktuurivahendite kasutamiseparandamiseks, et tagada riigi konkurentsivõime suurendamine perioodil 2014-2020. Kui senistes strateegiates on keskendutud eelkõige meie TAI võimekuse arendamisele, siis uus strateegia seab eesmärgiks loodud potentsiaali kasutamise Eesti arengu ja majanduskasvu heaks. Prioriteetide seadmisel on aluseks nutika spetsialiseerumise metoodika. Et valdkonnaülene koordineerimine läheks sujuvamalt, on tehtud täpsustusi juhtimis- ja seireküsimustes. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Valitsuse 4. novembril esitatud Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (530 OE) näeb ette pikendada alates 1. jaanuarist 2014 Kaitseväe kasutamise tähtaega ning kasutada vajaduse korral kuni 40 kaitseväelast 31. detsembrini 2014 NATO reageerimisjõudude (NATO Response Force – NRF) koosseisus ÜRO põhikirja VI ja VII peatükis sätestatud rahu- ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldatavas sõjalises operatsioonis ning rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud tavade ja põhimõtetega kooskõlas olevas muus sõjalises operatsioonis. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 4. novembril esitatud Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või Euroopa Liidu rahvusvahelise sõjalise peakorteri töös” eelnõu (531 OE) näeb ette kasutada Kaitseväe kuni viit kaitseväelast alates 1. jaanuarist 2014  kuni 31. detsembrini 2014 Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või Euroopa Liidu juhitava uue, ÜRO põhikirja VI ja VII peatükis sätestatu alusel, rahu- ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldatava sõjalise operatsiooni või rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud tavade ja põhimõtetega kooskõlas oleva muu rahvusvahelise sõjalise operatsiooni alustamisel operatsioonipiirkonnas asuva rahvusvahelise sõjalise peakorteri töös. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Riigikogu pressiteenistus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagasiside