Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus võttis täna menetlusse 7 eelnõu.

Neist 5 esitas Riigikogule valitsus:

1) Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (255 SE). Muudatused on vajalikud, et rakendada Euroopa Liidu Nõukogu määrust, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks. Samuti muudetakse eelnõuga paindlikumaks Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eesti Vabariigile eraldatud lubatud aastase saagi kehtestamise võimalused ja antakse Vabariigi Valitsusele õigus kehtestada vajaduse korral kalaliigi lubatud aastane saak ka poolaastate kaupa. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

2) Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE). Eelnõuga muudetakse kaitseväe korralduse seadust kolmes valdkonnas: sõjaväepolitseile antakse isikute kaitse ülesanne eesmärgiga pakkuda kaitset eelkõige nendele isikutele, kes viibivad Eestis Kaitseministeeriumi valitsemisala kutsel; teiseks antakse Kaitseväele õigus osaleda politsei ülesannete täitmisel jõu kasutamise õiguseta – see puudutab nt olukordi, kui tekib vajadus kasutada Kaitseväe käsutuses olevat tehnikat ja selle käsitsemise oskusteavet ning kolmandaks Staabi- ja sidepataljoni struktuuris paikneva Küberkaitse Kompetentsikeskuse Eesti kontingendi asemel luuakse Kaitseväe juhataja otsealluvusse uus Kaitseväe struktuuriüksus – NATO küberkaitsekoostöö keskuse Eesti kontingent. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

3) Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE). ) Eelnõu eesmärk on luua õiguslik alus retseptikeskuse vastutava töötleja rolli üleandmiseks Sotsiaalministeeriumilt Eesti Haigekassale. Praegu kehtiva õiguse kohaselt on vastutavaks töötlejaks Sotsiaalministeerium, kellel aga pole otsest puutumust retseptikeskuse igapäevase tööga. Kuna haigekassa on retseptikeskuses olevate andmete kasutaja, täidaks tema ka paremini vastutava töötleja rolli. Andmekogu vastutav töötleja vastutab andmekogu haldamise seaduslikkuse ja andmekogu arendamise eest. Haigekassal on asjakohane suutlikkus olemas, sest haigekassa on praegu ka ravikindlustuse andmekogu vastutav töötleja. Lisaks retseptikeskuse vastutava töötleja rolli muutmisele täpsustatakse eelnõuga apteegiteenuse osutaja kohustust sisestada paberkandjal väljastatud retsepti andmed retseptikeskusesse viivitamata pärast retsepti saamist. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

4) Äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (258 SE). Eelnõu eesmärgiks on eelkõige äriregistri uue menetlustarkvara kasutuselevõtmise võimaldamine. Paberkandjal avalduste ja dokumentide laekumine on langenud miinimumini ning suurenenud on elektrooniliselt infosüsteemi kaudu esitatavate digitaalallkirjastatud avalduste hulk, seetõttu on vaja paberil peetava registri kohta käivaid sätteid muuta ning kohandada neid selliselt, et nad sobiksid elektrooniliselt peetavale registrile. Eelnõuga parandatakse ja muudetakse mõningaid neid äriseadustiku sätteid, mis on aegunud või mida reaalselt ei ole võimalik järgida. Samuti on tehtud muudatusi registri pidamist puudutavates sätetes. Sisulisemateks muudatusteks võib pidada seadustikus toodud trahvimäära vähendamist ja registriosakondadele teiste osakondade kandeavalduste lahendamiseks ning kannete tegemiseks võimaluse andmist. Kinnistusraamatut puudutavate muudatuste eesmärk on kaotada piirang, mille kohaselt tohib kinnistusosakond pidada kinnistusraamatut ainult tema tööpiirkonnas asuvate kinnistute kohta; täpsustada kannete ja kandemääruste tegemise korda ning kehtestada seaduse tasandil päringutasud kinnistusraamatu andmetega tutvumisel vastava veebilehe kaudu. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

5) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE). Eelnõuga luuakse võimalus lisada narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja keemilised ühendid, mille käitlemine on keelatud üksnes siis, kui selle eesmärk on isikule narkojoobe tekitamine ehk sätestatakse keeld käidelda sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad“ lisas 1 toodud V nimekirja kantud tervisele potentsiaalselt ohtlikke keemilisi ühendeid (nt psühhoaktiivsed ained gammabutürolaktoon (GBL) ja 1,4-butaandiool (1,4-BD)) üksnes siis, kui selle eesmärk on isikule narkojoobe tekitamine. Selliselt piiratakse tervisele potentsiaalselt ohtlike keemiliste ühendite kättesaadavust psühhoaktiivse toime saamise eesmärgil, ennetatakse tervisekahjustuste tekkimist ja kaitstakse rahva tervist. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu liikmete Rainer Vakra, Lembit Kaljuvee, Kalle Laaneti, Inara Luigase ja Deniss Boroditši esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (260 OE). Ettepanek puudutab suhtelises vaesuses elavatele lastele alates 1. jaanuarist 2013 puukentsefaliidi vastase vaktsineerimise võimaldamist riikliku immuniseerimiskava alusel. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (261 SE). Käesoleva eelnõuga muudetakse riiklike peretoetuste seaduse § 5 lõiget 3. Kehtiva seaduse kohaselt makstakse lapsetoetust pere esimese ja teise lapse kohta kahekordses lapsetoetuse määras, kolmanda ja iga järgmise lapse kohta kuuekordses lapsetoetuse määras. Käesoleva eelnõuga ühtlustatakse lapsetoetuse määrad kehtestades kõigile lastele lapsetoetuse suuruseks kuuekordse lapsetoetuse määra. Algatajate sõnul tingis eelnõu väljatöötamise vajadus vähendada vaesuses elavate laste arvu, toetada kõigi laste täisväärtuslikku arengut ning aidata kaasa lastega perede kindlustunde kasvule. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside