Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 8. novembril algatatud isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (1026 SE), mille eesmärk on parandada 1.oktoobril 2003 jõustunud isikuandmete kaitse seaduse rakendamisel ilmnenud kitsaskohad. Senisest regulatsioonist ei ole praktikas kavandatud kujul rakendunud eraeluliste isikuandmete töötlemisest Andmekaitse Inspektsiooni teavitamine ning see on eelnõust välja jäetud. Isikute põhiõiguste tõhusama kaitse huvides vajab reguleerimist seni seaduse kohaldamisalast välistatud õiguspäraselt avalikuks kasutamiseks antud isikuandmete töötlemine. Üle vaadatakse isikukoodi töötlemise põhimõtted, samuti isikuandmete töötlemine teaduslikel ja statistilistel eesmärkidel. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Valitsuse 8. novembril algatatud avaliku teabe seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõuga (1027 SE) laiendatakse teabevaldajate ringi. Iga mittetulundusühing, sihtasutus, füüsilisest isikust ettevõtja või äriühing on teabevaldaja teabe osas, mis puudutab riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest antud vahendite kasutamist. Samas ei ole neil isikutel veebilehe pidamise ning seal teabe avalikustamise kohustust, avalikkusele on aga tagatud ligipääs teabele riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest eraldatud vahendite kasutamise kohta. See suurendab riigi ja kohaliku omavalituses raha kasutamise läbipaistvust. Analoogne muudatus tehakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduses. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Valitsuse 8. novembril esitatud Riigikogu otsuse “Transpordi arengukava 2006-2013 kinnitamine” eelnõu (1028 OE). Arengukava väljatöötamise aluseks oli vajadus luua süstemaatiline lähenemine transpordi arendamisele keskpikal perioodil (5-7 aastat). Arengukava on strateegiline lähtedokument transpordisektori arendamiseks. Transpordi arengukavas sätestatakse suunad ja põhimõtted, mida saab rakendada valdkonna üksikküsimuste lahendamiseks. Samuti on dokument aluseks seadusandlikele muudatustele transpordivaldkonna reguleerimisel. Arengukava on loogiliseks järjeks „Transpordi arengukavale aastateks 1999-2006”. Selle koostamisel on võetud aluseks nii Euroopa Liidu transpordipoliitika kui ka üleriigilise planeeringu „Eesti 2010” põhisuunad ja Eesti transpordisektorit puudutavate uuringute tulemused. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Valitsuse 8. novembril algatatud piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsiooni muudatuse heakskiitmise seaduse eelnõu (1029 SE). Muudatus ühtlustab konventsiooniosaliseks saamise menetlust nt keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemist. Seaduse vastuvõtmine ei too kaasa majanduslikke, sotsiaalseid ega organisatsioonilisi muutusi. Eesti naaberriigid Venemaa ja Läti juba on konventsiooniosalised.  Eelnõu heakskiitmisega aitab Eesti kaasa muudatuse rahvusvahelisele jõustumisele ja uute riikide konventsiooniosaliseks saamisele. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside