Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kaks eelnõu.
 

Valitsuse 15. oktoobril algatatud inimkaubandusvastase Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (748 SE). Olemasolevatest rahvusvahelistest õigusaktidest on konventsiooniga seotud rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendav naiste ja lastega kaubitsemise ning muu inimkaubanduse ärahoidmise ja selle kuriteo eest karistamise protokoll ning Euroopa Liidu vastav direktiiv, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja selle vastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset. Inimkaubanduse direktiivi Eesti õigusesse ülevõtmiseks vajalikud seadusemuudatused jõustusid aprillis 2013, mil võeti vastu ohvriabi seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.  

Riigikogu liikmete Jaak Alliku ja Etti Kagarovi 16. oktoobril algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse § 10 muutmise seaduse eelnõu (749 SE) näeb ette võimaldada füüsilisele isikul, kes ei ole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kodanik, kuid samas elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa alusel, omandada seisuga 1. oktoober 2014 eraomandis olevat kinnisasja kuni 0,2 ha, mis annab isikule võimaluse osta maad aiandusühistutes. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

Riigikogu pressiteenistus

 

 

Tagasiside