Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega menetlusse võetud valitsuse 13. märtsil algatatud tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse, hasartmängumaksu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (863 SE) kohaselt on tulumaksuseaduses tehtavad olulisemad muudatused ja täiendused: muudatused §-s 11 sätestatud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise põhimõtetes ja korras; Euroopa Ühenduse õiguse nõuetest tingitud muudatused maksusoodustuste andmisel nii residentidele kui ka mitteresidentidele; äriühingute piiriülese liikumise maksustamist puudutavad täiendused; täiendused tulenevalt hoiuseintresside maksustamise alasest EL direktiivist. Lisaks sisaldab eelnõu mitmesuguseid väiksemaid nii sisulisi kui ka tehnilisi, seaduse mõtet täpsustavaid ja praktikas ilmnenud probleemide lahendamiseks tehtavaid muudatusi. Eelnõus kavandatud muudatuste seadusena vastuvõtmisel laienevad Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikidele mitmesugused tulumaksuseaduses sätestatud maksusoodustused, mille kasutamine on kehtivas seaduses piiratud Eestiga (nt täiendava kogumispensioni sissemaksete ja õppelaenu intresside tulust mahaarvamise õigus, pensionidele rakendatav täiendav maksuvaba tulu, soodusmäär täiendava kogumispensioni väljamaksete maksustamisel). Nimetatud muudatuste võimalik rahaline mõju ei ole hetkel prognoositav, see sõltub eeskätt sellest, kui laialdaselt isikud täiendavaid võimalusi kasutama asuvad. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Valitsuse 13. märtsil algatatud Euroopa Liidu kodaniku seaduse eelnõu (864 SE) Euroopa Liidu õiguse kohaselt kehtib Euroopa Liidu kodaniku ja tema perekonnaliikme suhtes liikumisvabadus, mis tähendab, et igal Euroopa Liidu kodanikul on esmane ja individuaalne õigus vabalt liikuda ja elada Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil, arvestades kehtestatud piiranguid ja tingimusi. Selleks, et Euroopa Liidu kodanikud saaksid nimetatud õigust kasutada vabaduse ja väärikuse objektiivseid tingimusi täites, näeb nimetatud direktiiv selle õiguse ette ka Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikmele, sõltumata perekonnaliikme kodakondsusest. Eelnõu eesmärgiks on kehtestada Euroopa Liidu kodaniku ja tema perekonnaliikme Eestis viibimise ja elamise seaduslikud alused tulenevalt direktiivis sätestatud põhimõtetest, et tõhustada Euroopa Liidu kodakondsuse praktilist tähtsust direktiivi rakendamise läbi. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal , 6316351

Tagasiside