Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 12. septembril algatatud jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu seaduse eelnõu (76 SE), millega täpsustatakse seaduses mitmeid mõisteid ja termineid, mis aitab kaasa jäätmehoolduse õiguskeskkonna paranemisele ja seaduse rakendamisele. Senini oli Euroopa Liidu õigusaktides piir jäätmete ja toote vahel täpselt määramata ning sageli hägune, samuti ei olnud reguleeritud, millal asi lakkab kuulumast jäätmete hulka (ning jäätmetest saab aine või materjal). See omakorda takistas tõhusat taaskasutamist. Kõrvalsaaduste ja jäätmeteks olemise lakkamise määratlemise täiendavad kriteeriumid aitavad tagada ka seda, et ringlusse võetud materjalid ei kahjusta keskkonda. Pealegi aitavad kindlad kriteeriumid ringlussevõtuga tegelevatel ettevõtetel vähendada halduskulusid. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Valitsuse 12. septembril algatatud Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas“ eelnõu (77 OE). Otsusega annab Riigikogu nõusoleku suurendada Eesti osalust pangas 900 sissenõutava aktsia ulatuses koguväärtuses 9 000 000 eurot vastavalt resolutsioonis märgitud tingimustele. Justiitsministrit ja rahandusministrit volitatakse aktsiate märkimiseks vajalikke toiminguid tegema. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Valitsuse 12. septembril algatatud rahuaja riigikaitse seaduse ja sõjaaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE) eesmärk on täpsustada seaduste sõnastust, ajakohastada riigikaitselisi termineid ning nimetada senine sõjalise kaitse arengukava ümber riigikaitse arengukavaks. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.
 
Valitsuse 12. septembril algatatud vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (79 SE) täiendatakse vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seadust selliselt, et Eestil oleks võimalik teha deklaratsioon vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsioonile, mis on vastu võetud Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsil 19. oktoobril 1996. Konventsioon sisaldab õigusnorme riikidevahelise pädevuse, kohaldatava õiguse, lahendite tunnustamise ja täitmise küsimustes, mis seonduvad vanema kohustuse ja laste kaitse abinõudega. Eesti ühines konventsiooniga 2002. aastal. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Valitsuse 12. septembril algatatud kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE) eesmärk on täpsustada eri asutuste rolli kiirgusohutuse tagamisel, ühtlasi täpsustada radioaktiivsete ainete ja jäätmete ohutustamise korda ning kiirgushädaolukorrale reageerimist. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Valitsuse 12. septembril algatatud Euroopa Inimõiguste Kohtu menetluses osalevaid isikuid käsitleva Euroopa kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (81 SE). Euroopa kokkuleppe eesmärgiks on täita paremini konventsioonis seatud põhimõtteid. Eesmärgi saavutamiseks on antud menetluses osalevatele isikutele teatud puutumatus. Kokkuleppega ühinemine on märguanne teistele osalisriikidele, et Eesti tunnustab Euroopa Inimõiguste Kohtu menetluses osalevate isikute inimõigusi ja puutumatust. Kokkuleppega ühinemine tõhustab koostööd teiste riikidega. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Valitsuse 12. septembril algatatud kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE) eesmärk on ühtlustada siseriiklik õigus Euroopa Liidu vastava direktiiviga, mis on osa nn. kolmandast meresõiduohutuse paketist ning mille peamiseks eesmärgiks on õnnetuse põhjustatud kahjude katmise parendamine kohustusliku kindlustuse ja kahjutasude maksmise alaste nõudmiste tugevdamisega. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Valitsuse 12. septembril algatatud elektrituruseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE) sätestab ühe meetmena elektri tootmise kui elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisel elutähtsa teenuse osutaja kohustuse tagada päästetöö tegemise kohustus oma territooriumil või selle vahetus läheduses paikneva päästeüksuse kaudu. Samuti loob eelnõu aluse tõhusate riske maandavate meetmete rakendamiseks uute elutähtsate teenuste osutajate tekkel. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Valitsuse 12. septembril algatatud tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (84 SE) muudatuste eesmärk on tollikontrolli tõhustamine, vabatsooni loomise täpsem reguleerimine ning konfiskeeritud kultuuriväärtuse üleandmise lihtsustamine. Luuakse õiguslik alus tolli automaatkontrolliseadme kasutamiseks ning reguleeritakse läbivalgustusseadmete kasutamist kauba läbivaatusel. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Valitsuse 12. septembril algatatud Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni pensionikindlustust käsitleva koostöölepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (85 SE). Leping aitab kaasa Eestis ja Venemaal elanud ja nende riikide territooriumil pensionistaaži omandanud lepingupoolte kodanike ja kodakondsuseta isikute pensioniõiguste realiseerimisele. Samuti tagab uus leping selle lepingu alusel määratud pensioni maksmise jätkamise ühe lepingupoole pensioni saava isiku ümberasumisel ühe riigi territooriumilt teise riigi territooriumile. Lepingu eesmärk on vältida ka kattuvate pensionistaažide ja teise lepingupoole pensionistaažide eest pensioni maksmist. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Valitsuse 12. septembril algatatud psühhiaatrilise abi seaduse muutmise seaduse eelnõu (86 SE) eesmärk on reguleerida psühhiaatriahaiglas ravil viibivate patsientide omandiõiguse piirangud vastavalt põhiseadusele ning põhiõiguste piiramise võimalik ulatus ohjeldusmeetmete kohaldamisel, lisada täpsustavad sätted terviseameti tehtava riikliku järelevalve kohta ning asendada seadust läbivad sõnad „kohalik omavalitsus” sõnadega „valla- või linnavalitsus” vastavas käändes. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Valitsuse 12. septembril algatatud investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (87 SE). Lepingute eesmärk on luua soodne investeerimiskliima ning tagada mõlema lepingupoole investorite võrdne kohtlemine. Eesmärgi saavutamiseks määrab leping investeerimisega seotud tegevuste tingimused (maksete vaba ülekandmine, investeeringute võrdne kohtlemine, õiguste üleminek garantiilepingu korral), loob vaidluste lahendamise korra ning reguleerib investeeringute sundvõõrandamist ja sellega kaasneva hüvitise maksmist. Lepingud loovad investoritele soodsad tingimused, sest tagavad nende õigused ja tegutsemisvabaduse mõlema lepingupoole riigis ning kohustavad lepingupoolt tagama investeeringute täieliku kaitse ja julgeoleku. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.
 
Valitsuse 12. septembril algatatud hasartmänguseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (88 SE) täpsustatakse hasartmänguseaduse erinevaid sätteid, mis puudutavad peamiselt hasartmängude korraldamise tehnilisi nõudeid. Täpsustatud on aruandluse korda ja järelevalve ning korraldajate vahelisi suhteid puudutavaid norme, mille eesmärgiks on tõhustada hasartmängude korraldamise üle teostatavat kontrolli, muuta seda efektiivsemaks ja vähendada halduskoormust, kus võimalik. Eelnõu rakendussätetes muudetakse majandustegevuse registri seadust, reklaamiseadust, meediateenuste seadust ning saneerimisseadust ja väärteomenetluse seadustikku. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Valitsuse 12. septembril algatatud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE) peamised muudatused puudutavad üliõpilaste õigusi riigieelarvest rahastatava kõrghariduse omandamisel ja kõrgharidustaseme õppe rahastamist riigieelarvest. Eelnõu eesmärk on muuta kõrgharidussüsteemi toimimine üliõpilase jaoks õiglasemaks, kasvatada kõrgharidustaseme õppe tulemuslikkust, vähendada kõrghariduse valdkondlikku killustatust ja suurendada kõrgkoolide vastutust õppe kvaliteedi tagamisel. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
Valitsuse 12. septembril algatatud Riigikogu otsuse „Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi raamlepingust ja selle muudatustest tulenevate kohustuste täitmise tagamine“ eelnõu (90 OE). Otsus võimaldab kinnitada, et Eesti on läbinud vajalikud siseriiklikud protseduurid EFSF-iga liitumiseks. Otsusega annab Eesti lubaduse garanteerida EFSFi raamlepingu alusel EFSFi võlakohustusi kuni 1 995 miljoni euro ulatuses toetamaks erakorralistesse finantsraskustesse sattunud euroala liikmesriike eesmärgiga tagada euroala üldist finantsstabiilsust ja kaitsta selle liikmesriike finantskriiside eest. Eesti liitumine EFSF-iga ja EFSF-i raamlepingu muudatused jõustuvad pärast seda, kui kõik euroala riigid on edastanud lepingu lisas oleva kirjaliku kinnituse EFSF-ile. Tõenäoliselt toimub jõustumine käesoleva aasta oktoobrikuus. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Valitsuse 12. septembril algatatud Riigikogu otsuse „Riigi 2010. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (91 OE). Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside