Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 21. detsembril algatatud elatisabi seaduse eelnõu (1076 SE). Elatisabi seadusel on mitu eesmärki. Elatisabi maksmine peab tagama lapse ülalpidamise olukorras, kus üks vanematest oma ülalpidamiskohustust ei täida ja elatise nõudmiseks tarvitusele võetud abinõud (kohtumenetluse algatamine) ei ole veel soovitud tulemusi andnud. Seaduse teine oluline eesmärk on ärgitada vanemaid senisest aktiivsemalt elatisnõudega kohtusse pöörduma. Seni on paraku paljud üksikvanemad leppinud sellega, et elatist ei maksta ega püüagi oma lapse õigusi kohtus kaitsta. Täitemenetluse seadustikus tehtavate muudatuste eesmärgiks on muuda täitemenetlus elatisasjades senisest tõhusamaks. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Valitsuse 21. detsembril algatatud keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (1077 SE) näeb ette viia keeleinspektsiooni tegevus keelevaldkonna riikliku järelevalve teostamisel vastavusse seadustest tulenevate nõuetega. Eelnõu täpsustab ühtlasi viipekeele seisundit, avaldades positiivset mõju viipekeele kasutusele ning luues soodsamaid tingimusi keeleliste erivajadustega inimestele õppimiseks, suhtlemiseks ning töötamiseks. Eelnõu täpsustab ka keeleoskusnõuete kehtestamise korda, viies Eestis määratletavad keeleoskustasemed kooskõlla Euroopa Nõukogu soovitustega. Varasemaga võrreldes paraneb ülevaade eesti keele tasemetunnistustest, kuna luuakse nende tunnistuste väljastamist kajastav riiklik register. Eelnõu tugevdab tervikuna eesti keele positsiooni ühiskonnas. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni 21. detsembril algatatud isikuandmete kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1078 SE) eesmärgiks on andmekaitse nõuete viimine vastavusse Schengeni nõuetele enne Schengeni hindamismeeskonna kordusvisiidi toimumist (aprill 2007). Ettepanekud tulenevad Eesti andmekaitse olukorra kohta Schengeni hindamisel väljatoodud probleemidest ning arvestatud on hindamismeeskonna ekspertide soovitustega. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu liikmete Igor Gräzini, Ülle Rajasalu, Mark Soosaare ja Jüri Tamme 21. detsembril algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1079 SE) näeb ette moodustada justiitsministeeriumi haldusalas institutsioon, mis hakkaks jälgima ehitustegevuse vastavust seadustele.  Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni 21. detsembril algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1080 SE) näeb ette, et volikogu võib moodustada oma volituste ajaks noorte nõukoja. Noorte nõukoja liikmeks võib valida kohaliku omavalitsuse territooriumil registreeritud elukohta omavaid isikuid, kes on 15- kuni 26-aastased. Nõukoja liikmete valimisel lähtutakse poliitilise tasakaalustatuse põhimõttest. Algatajad soovivad selle kaudu edendada osalusdemokraatiat ja anda noortele inimestele rohkem võimalusi kohaliku elu mõjutamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu liikmete Imre Sooääre, Avo Üpruse, Trivimi Velliste, Jüri Saare ja Mark Soosaare 21. detsembril algatatud püsiasustusega väikesaarte seaduse, riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (1081 SE) on peamiselt suunatud osalusdemokraatia suurendamisele, uute riiklike töökohtade loomisele ning mõnedel väikesaartel maaomandi avalikku või ühiskasutusse jätmisele. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside