Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega menetlusse võetud valitsuse 14. juunil algatatud karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (939 SE) eesmärk on luua kord kurjategija ja kuriteoohvri lepitamiseks ning määratleda lepitamise õiguslikud tagajärjed. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni 14. juunil esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõuga (940 0E) soovitakse, et valitsus algataks hiljemalt 1. jaanuariks 2007 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse, millega riikliku õppekava üldosa kehtestamine tuuakse valitsuse pädevusest Riigikogu pädevusse. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 14. juunil esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõuga (941 OE) soovitakse teha valitsusele ettepanek esitada riiklik arengukava põlevkivi kasutamissuundade kindlaksmääramiseks, sealhulgas põlevkiviõli, põlevkivigaasi ning põlevkivist toodetud elektri- ja soojusenergia kasutusvõimaluste hindamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni 15. juunil esitatud Riigikogu otsuse “Ettepanek Vabariigi Valitsusele” eelnõu (942 OE) eesmärk on anda Riigikogu poolt valitsusele ülesanne, mille elluviimisel saaksid Eesti Televisioon ja Eesti Raadio paremini täita neile kehtiva ringhäälinguseadusega pandud kohustust rahuldada kõigi rahvastikurühmade infovajadused ning tagada Eesti riikluse tugevdamine. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Riigikogu liikmete Mark Soosaare ja Peeter Kreitzbergi 15. juunil algatatud planeerimisseaduse, ehitusseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (943 SE) soovitakse suurendada osalusdemokraatiat, mis annaks avalikkusele suuremad võimalused osaleda planeerimisprotsessis. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni 15. juunil algatatud kohaliku omavalituse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (944 SE) eesmärk on ühtlustada eelhääletamise aega kohalike volikogude, Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel selliselt, et nii elektrooniline eelhääletamine kui ka valimisjaoskondades toimuv eelhääletamine oleks võimalik kuuendast päevast kuni neljanda päevani enne valimispäeva. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni 15. juunil esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõuga  (945 SE) soovitakse teha valitsusele ettepanek algatada hiljemalt 1. jaanuariks 2007 seaduse eelnõu, et piisavalt reguleerida Eestit läbivat suuremahulist ohtlike veoste transiiti ning tagada tõhus ja lünkadeta avaliku võimu kontroll, mis võimaldaks maandada ohtlike vedudega seotud ohte inimeludele, tervisele, keskkonnale ja riiklikule julgeolekule. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Valitsuse 15. juunil algatatud Eesti Arengufondi seaduse eelnõu (946 SE) sätestab Eesti Arengufondi eesmärgi, ülesanded, pädevuse, tema õigusliku seisundi ning tegevuse alused ja organid. Arengufondi eesmärk on stimuleerida ja toetada Eesti majanduses muutusi, mis aitavad saavutada majanduse kaasajastamist, ekspordi kasvu ning uute kõrgeltkvalifitseeritud töökohtade loomist. Arengufond toetab innovatsiooniteadlikkuse tõusu, uuenduslike äriideede esilekerkimist ning ettevõtlikkuse kasvu ühiskonnas tervikuna. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Valitsuse 15. juunil algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (947 SE) eesmärk on suurendada jälitustoiminguteks luba andvate kohtute arvu ning seeläbi lihtsustada prokuratuuril kohtult jälitustoimingute lubade taotlemist. Samuti kehtestatakse eelnõuga kohtualluvuse eriregulatsioon kohtuniku suhtes jälitustoiminguks loa taotlemise kohta. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

 Valitsuse 15. juunil esitatud Riigikogu otsuse “Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006-2015 heakskiitmine” eelnõu (948 OE). Dokument määratleb Eesti kõrghariduse arengusuunad järgmiseks 10 aastaks. Riigikogus heakskiidetud arengusuundadest juhinduvad oma edasises tegevuses valitsus, ministeeriumid, kõrgharidust pakkuvad õppeasutused ja üliõpilasorganisatsioonid. Strateegia väljatöötamisel on lähtutud Eesti ja maailma kõrgharidust kujundavatest faktoritest. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside