Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti seitse eelnõu.

Riigikogu juhatuse otsusega menetlusse võetud valitsuse poolt 7. märtsil algatatud tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 596 SE) näeb ette kolme seaduse muutmise. Tulumaksuseadusesse lisatakse valdavalt tehnilise iseloomuga sätteid eesmärgiga tagada seaduse vastavus dividendide ning litsentsitasude maksustamist reguleeriva EL direktiivi viimaste muudatustega. Sotsiaalmaksuseaduse täiendamise eesmärk on rahvusvahelise kaitseorganisatsiooni struktuuriüksuses teenivate isikute abikaasadele ravi- ja pensionikindlustuse tagamine riigi poolt. Maksukorralduse seaduse muutmise eesmärgiks on seaduse täpsustamine, rakendamisel üleskerkinud probleemide lahendamine ja seaduse teksti vääritimõistmiste korrigeerimine. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Valitsuse poolt 9. märtsil algatatud keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (597 SE) eesmärk on täpsustada keeleseaduse reguleerimisala, lahendada üleskerkinud probleemid ja viia teabekeele kasutus kooskõlla Euroopa Komisjoni soovitustega. Samuti lisada keeleseadusele seni puudunud järelevalvemenetlus. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 9. märtsil algatatud tulumaksuseaduse § 32 lõike 4 muutmise seaduse eelnõu (598 SE) eesmärgiks on soodustada ja tõhustada kodumaise põllumajandussaaduste tootmist residendist füüsiliste isikute poolt täiendavate mahaarvamiste suurendamise näol , mille tulemusena soovitakse elavdada kohalikku majandusarengut. Eelnõu näeb ette, et r esidendist füüsiline isik võib omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste realiseerimisest saadud tulust, millest on tehtud mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 100 000 krooni. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Õiguskomisjoni poolt 9. märtsil algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (599 SE) karmistab sanktsioone. Need annavad kohtule võimaluse mõista raskema karistuse näiteks sellistel juhtumitel, kus ettevaatamatusest põhjustati kahe või enama inimese surm või kui tekitati ettevaatamatusest raske tervisekahjustus kahele või enamale inimesele. Samuti võimaldavad kohtutel mõista senisest karmimaid karistusi prostitutsiooniks ruumi andmise, prostitutsiooni vahendamise (kupeldamise) ja sutenöörluse eest. Selgitused pikemalt on: https://www.riigikogu.ee/?id=15520. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon

Riigikogu liikmete Jaak Alliku ja Arnold Kimberi poolt 10. märtsil algatatud prokuratuuriseaduse § 59 täiendamise seaduse eelnõu (600 SE) eesmärk on viia prokuratuuriseadus kooskõlla politseiteenistuse seaduse ja kohtute seadusega, sätestades võimaluse saada prokuröri vanadus- ja invaliidsuspensioni ka juhul, kui ta töötas prokuratuuriteenistuses pärast 1991. aasta 31. detsembrit, kuid lahkus teenistusest enne prokuratuuriseaduse jõustumist 1998. aasta maikuus. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Kultuurikomisjoni poolt 10. märtsil algatatud Riigikogu otsuse ”Ringhäälingunõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (601 OE) näeb ette nimetada ringhäälingunõukogusse avalik-õigusliku ringhäälingu ülesannete täitmiseks vajalike valdkondade tunnustatud asjatundjad Andres Jõesaar, Andres Root, Hagi Šein ja Silva Tomingas ning Riigikogu liikmed Jaak Allik, Peep Aru, Peeter Kreitzberg, Katrin Saks ja Ela Tomson. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt 10. märtsil algatatud sotsiaalmaksuseaduse § 6 muutmise seaduse eelnõuga (602 SE) antakse sotsiaalmaksu seaduse § 6 lõike 2 uus redaktsioon, millega sätestatakse summa, millelt maksab riik sotsiaalmaksu maksmise erijuhtudel sotsiaalmaksu. Lõikes sätestatakse ka juba kehtivas redaktsioonis olev erand, et seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetuse puhul arvutatakse sotsiaalmaks toetuse summalt. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside