Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 13. novembril esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu 23. novembri 2005. a otsuse „Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Bosnias ja Hertsegoviinas“ muutmine“ eelnõu (386 OE), mis näeb ette pikendada Eesti kaitseväe, isikkoosseisuga kuni 5 kaitseväelast, kasutamise tähtaega Euroopa Liidu relvajõudude poolt juhitaval rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas kuni 31. detsembrini 2009. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 13. novembril esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu 21. juuni 1999. a otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Kosovos“ muutmine“ eelnõu (387 OE) näeb ette pikendada Eesti kaitseväe, isikkoosseisuga kuni 40 kaitseväelast, kasutamise tähtaega NATO poolt juhitud Kosovo rahutagamisjõudude koosseisus kuni 31. detsembrini 2009. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 13. novembril algatatud kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (388 SE) vastuvõtmisega luuakse tingimused ELi uue kemikaalipoliitika rakendamiseks Eestis. Selle tulemusena suureneb kemikaaliohutus, st vähenevad riskid inimese tervisele, keskkonnale ja varale. Suureneb üldine ohutustase piirkondades, kus transporditakse ja käideldakse ammooniumnitraati, eeskätt sadamates ja raudteel. Seaduse mõjul tuleb senisest enam tähelepanu pöörata suurõnnetuste ennetamisele. Suurõnnetuse ohtudega arvestamine juba planeerimis- ning ehitustegevuste raames võimaldab ennetada õnnetuste kahjulikke tagajärgi. Samuti paraneb seaduse mõjul avalikkuse teavitamine suurõnnetuse ohust. Inimestele antakse võimalus osaleda oma keskkonna ohutuse kujundamises. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Valitsuse algatatud ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu (389 SE) täpsustab ehitustegevust reguleerivate kohaliku omavalitsuse poolt väljastatavate dokumentide (kirjalik nõusolek, ehitusluba ja kasutusluba) andmeid ja väljastamiskorda, sätestades mitmeid ehitise ehitamise ja kasutamisega seonduvaid nõudeid ja tingimusi. Eelnõu vastuvõtmine ei too hinnanguliselt kaasa halduskoormuse olulist kasvu, seega ei ole eelnõu vastuvõtmisel vajalik muuta ka kohaliku omavalitsuse töökorraldust, seega ei too eelnõu kaasa täiendavat koolitusvajadust. Pigem on prognoositav läbi selgema regulatsiooni halduskoormuse ja ajalise mahu vähenemine, kuna üheselt mõistetava regulatsiooni tulemusena jäävad ära või vähenevad erinevad kohtuvaidlused. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 13. novembril algatatud mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (390 SE) tõhustab riiklikku järelevalvet mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsevate isikute üle. Järelevalveasutuste kontrollitavad valdkonnad eristatakse selgemalt. Tõendavate dokumentide väljastamine mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsevatele isikutele muudab toodete mahepõllumajandusele viitava märgistamise õiguspärasuse kontrollimise lihtsamaks. See tõstaks mahetoodete usaldusväärsust tarbijate seas ning nõudlust nende järele. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

* * *

Riigikogu juhatus otsustas määrata valitsuse algatatud 2009. aasta riigieelarve seaduse eelnõule (346 SE) uueks muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 27. november kell 18. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside