Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 8. novembril esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (847 OE), mis näeb ette pikendada alates 1. jaanuarist 2011 kaitseväe kuni 170 kaitseväelase kasutamise tähtaega rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis NATO juhitavate rahvusvaheliste julgeoleku abijõudude (ISAF – International Security Assistance Force) koosseisus kuni 31. detsembrini 2011. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 8. novembril esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” eelnõu (848 OE) näeb ette pikendada  alates 1. jaanuarist 2011 kaitseväe kuni kolme kaitseväelase kasutamise tähtaega ÜRO juhitaval rahutagamismissioonil (UNTSO – United Nations Truce Supervision Organization) Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias kuni 31. detsembrini 2011. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.
 
Valitsuse 8. novembril esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Iraagis” eelnõu (849 OE) näeb ette pikendada kaitseväe kuni kolme kaitseväelase kasutamise tähtaega NATO väljaõppemissiooni (NTM-I – NATO Training Mission in Iraq) koosseisus Iraagis kuni 31. detsembrini 2011. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.
 
Valitsuse 8. novembril esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu Põhjala lahingugrupi koosseisus” eelnõu (850 OE) näeb ette kasutada vajadusel kaitseväe kuni 55 kaitseväelast alates 1. jaanuarist 2011 kuni 31. detsembrini 2011 Euroopa Liidu Põhjala lahingugrupi koosseisus ÜRO põhikirja VI ja VII peatükis sätestatud rahu ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldatavas sõjalises operatsioonis ning rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud tavade ja põhimõtetega kooskõlas olevas muus sõjalises operatsioonis. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.
 
Valitsuse 8. novembril esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos” eelnõu (851 OE) näeb ette pikendada alates 1. jaanuarist 2011 kaitseväe kuni kolme kaitseväelase kasutamise tähtaega NATO juhitud Kosovo rahutagamisjõudude (KFOR – Kosovo Force) koosseisus kuni 31. detsembrini  2011. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.
 
Valitsuse 8. novembril esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas” eelnõu (852 OE) näeb ette pikendada alates 1. jaanuarist 2011 kaitseväe kuni kolme kaitseväelase kasutamise tähtaega Euroopa Liidu relvajõudude (EUFOR – European Union Force) juhitaval rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas kuni 31. detsembrini 2011. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.
 
Valitsuse 8. novembril algatatud merinõuete korral vastutuse piiramise 1976. aasta konventsiooni muutmise 1996. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (853 SE). Protokolli eesmärgiks on kindlustusmäärade ajakohastamine, kuna konventsioonis sätestatud määrad, mis kehtestati 1976. aastal, ei taga enam piisavat kaitset kannatanud poolele konventsioonis sätestatud nõuete puhul, mille esinemisel on kahju piiramine võimalik. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Valitsuse 8. novembril algatatud arhiiviseaduse eelnõu (854 SE) põhieesmärk on luua optimaalsed õiguslikud tingimused üleminekul paberivabale asjaajamisele – digitaalsele dokumendi- ja arhiivihaldusele. Antud põhjusel lühendab eelnõu arhivaalide üleandmise tähtaega kuni kümnele aastale (senise kahekümne asemel) alates dokumendi loomisest. Vastavalt eelnõule annavad avalikke ülesandeid täitvad asutused ja isikud arhivaalid üle rahvusarhiivile siis, kui neid ei vajata enam oma ülesannete täitmiseks, kuid hiljemalt 10 aastat pärast dokumendi loomist. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
Valitsuse 8. novembril algatatud elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõuga (855 SE) võetakse Eesti õigusruumi üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastavad direktiivid, millega muudetakse direktiive elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta, elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse sidumise kohta, elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta, universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja teenuste puhul ning milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris, samuti määrust tarbijakaitsealase koostöö kohta. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Valitsuse 8. novembril algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (856 SE) täiendatakse seadust sätetega, mis võimaldavad tervishoiutöötajaks õppivatel üliõpilastel osutada tervishoiuteenuseid tervishoiutöötaja juhendamisel ja vastutusel. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Majanduskomisjoni 8. novembril algatatud hasartmänguseaduse § 111 muutmise seaduse eelnõu (857 SE) eesmärk on lükata edasi 1. jaanuarist 2011 jõustuma pidanud elektroonilise arvestus- ja kontrollisüsteemi rakendumine. Eelnõu olulisem mõju on see, et tagatakse nii hasartmängukorraldajate kui ka nende üle järelevalvet teostava maksu- ja tolliameti tõrgeteta üleminek eurole. Kuna samal ajal säilib hasartmängude osas aruandluse kogumine seniste meetoditega, siis tõhusama ja väiksemat halduskoormust kujutava meetme jõustumise edasi lükkamine iseenesest negatiivseid tagajärgi kaasa ei too. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Valitsuse 9. novembril algatatud Tartu Ülikooli seaduse ja ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (858 SE). Uue juhtimismudeliga soovitakse luua tingimused Tartu Ülikooli tegevuse paremaks vastavuseks Eesti ühiskonna huvidele, jälgides seejuures eri juhtimistasandite õiguste, kohustuste ja vastutuse tasakaalu. Tartu Ülikooli kui rahvusülikooli ülesannete täpsem määratlemine loob selgemad eeldused eesti keele ja kultuuri säilimiseks ning arenguks. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni  9. novembril algatatud hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (859 SE) eesmärk on tõsta Eestis hetkel pretsedenditult madalalt maksustatud kaughasartmängude maksustamist. Seadusemuudatuse tegemisel on arvestatud ka rahandusministeeriumi tolli- ja maksupoliitika osakonna 25. oktoobril 2010. a valminud analüüsiga hasartmängumaksu ja hasartmängu sõltuvuse seostest. Juhtivkomisjoniks rahanduskomisjon. 
 
Riigikogu pressitalitus 
Tagasiside