Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 5. novembril algatatud täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE). Alates 1. jaanuarist 2013 hakkavad kohtutäiturid arestitud vara müüma reeglina elektroonilisel enampakkumisel. Selleks luuakse kohtutäiturite vajadustele ja õigusaktidest tulenevatele nõuetele vastav elektrooniline oksjonikeskkond. Elektroonilise oksjonikeskkonna loomise ja arendamisega tegeleb Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda. Samas jääb kohtutäituritele võimalus e-oksjoni korraldamiseks kasutada koja poolt loodava kõrval ka muid oksjonikeskkondi, seda eeldusel, et e-oksjoni läbiviimisel järgitaks täitemenetluse seadustikus sätestatud nõudeid. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Valitsuse 5. novembril algatatud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõuga (310 SE) muudetakse üleriigilise tähtsusega maardlatest laekuva kaevandamisõiguse tasu ja sellega seotud vee-erikasutuse tasu jaotust. Selliste maardlate maavara kvaliteet ja kogus on riigi majandusarengu jaoks olulise tähtsusega ning kaevandamisest lähtuv keskkonnamõju on laiem asukohajärgse kohaliku omavalitsuse (KOV) üksuse piiridest. Muudatuse eesmärk on tasudega ühtlustada KOVide võimalusi elukeskkonna parandamisel. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Valitsuse 5. novembril algatatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (311 SE) koostamise vajadus tuleneb kohalike omavalitsuste (KOV) finantsjuhtimise arendamise koolituste ja finantsplaneerimise töövahendi koostamise tagasisidest. KOVide finantsjuhtimise kvaliteedi parandamiseks ja mõtestatud finantsotsuste tegemise toetamiseks on vaja muuta osa sätete sõnastust selgemaks ning lisada mõned uued põhimõtted. Nende väljatöötamisel on lähtutud sellest, et edukas finantsjuhtimine põhineb informatsiooni selgusel ja protsessi läbipaistvusel. Uued reeglid on sõnastatud nii, et need oleksid piisavalt korraldavad ja korrastavad, aga võimalikult paindlikud, et arvestada KOVide eripära. Netovõlakoormuse reegli muutmine tuleneb „Riigi eelarvestrateegias 2013-2016“ määratud põhimõtetest. Eesmärgiks on tagada heitlikus majanduskeskkonnas KOVide finantsstabiilsus ning võimalike finantsriskide vältimine. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 5. novembril esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos“ eelnõu (312 OE) näeb ette pikendada nimetatud missioonil kuni kolme kaitseväelase kasutamise tähtaega NATO juhitud Kosovo rahutagamisjõudude (Kosovo Force – KFOR) koosseisus kuni 31. detsembrini 2013. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 5. novembril esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis“ eelnõu (313 OE) näeb ette pikendada Kaitseväe kuni 170 kaitseväelase kasutamise tähtaega rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis NATO juhitavate rahvusvaheliste julgeoleku abijõudude (International Security Assistance Force – ISAF) koosseisus kuni 31. detsembrini 2013. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 5. novembril esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu ( 314 OE) näeb ette pikendada Kaitseväe kuni kolme kaitseväelase kasutamise tähtaega ÜRO juhitaval rahutagamismissioonil (United Nations Truce Supervision Organization – UNTSO) Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias kuni 31. detsembrini 2013. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 5. novembril esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus“ eelnõu (315 OE) näeb ette pikendada Kaitseväe kasutamise tähtaega ning kasutada vajaduse korral kuni 20 kaitseväelast kuni 31. detsembrini 2013. NATO reageerimisjõudude (NATO Response Force – NRF) koosseisus ÜRO põhikirja VI ja VII peatükis sätestatud rahu- ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldatavas sõjalises operatsioonis ning rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud tavade ja põhimõtetega kooskõlas olevas muus sõjalises operatsioonis. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 5. novembril esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu piraatlusvastase operatsiooni Atalanta koosseisus“ eelnõu (316 OE) näeb ette pikendada Kaitseväe kuni 15 kaitseväelase kasutamise tähtaega Euroopa Liidu piraatlusevastase operatsiooni Atalanta (European Union Naval Force Somalia – Operation Atalanta) koosseisus kuni 31. detsembrini 2013. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 5. novembril esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või Euroopa Liidu rahvusvahelise sõjalise peakorteri töös“ eelnõu (317 OE) näeb ette kasutada Kaitseväe kuni viit kaitseväelast alates 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini  2013 Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või Euroopa Liidu juhitava uue ÜRO põhikirja VI ja VII peatükis sätestatu alusel rahu- ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldatava sõjalise operatsiooni või rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud tavade ja põhimõtetega kooskõlas oleva muu rahvusvahelise sõjalise operatsiooni alustamisel operatsioonipiirkonnas asuva rahvusvahelise sõjalise peakorteri töös. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside