Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse seitse eelnõu. 

Valitsuse 21. aprillil algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (654 SE) muudetakse valitsuskabineti moodustamine ning vastutusalade jaotamine ministrite vahel paindlikumaks. Muudatuste kohaselt loobutakse seaduses ministrite ametinimetuste sätestamisest. Seejuures jääb kehtima senine valitsuse liikmete piirarv 15. Ministrite pädevused määratakse peaministri korralduses ning nende ametinimetused võib määrata presidendi otsuses valitsuse ametisse nimetamisel. Muudatus võimaldab määrata ühte ministeeriumisse mitu ministrit ning anda ministritele ülesandeid ka teises ministeeriumis. Ministritel oleks samad pädevused kui peaministri korralduses ei ole sätestatud teisiti. Eelnõuga loobutakse abiministri institutsioonist. Portfellita ministri regulatsiooni ei muudeta. Eelnõu sätestab samuti, et Vabariigi Valitsus ja peaminister saavad anda korraldusi elektroonilises vormis. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Valitsuse 21. aprillil algatatud ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõuga (652 SE) muudetakse seadust eesmärgiga tagada Eesti õiguse vastavus Euroopa Liidu õigusele, mis omakorda aitab kaasa üleeuroopalise ruumiandmete infrastruktuuri rajamisele. See hõlbustab ruumiandmekogumite ja -teenuste jagamist teabevaldajate vahel nii riigisiseselt kui ka Euroopas laiemalt. EL-i vastava direktiiviga rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE). Ruumiandmed on näiteks kaartidel kuvatavad ehitised, teed ja veekogud aga ka aadressiandmed, geodeetilised punktid, katastriüksused jne. Ruumiandmeid valdavad peamiselt riigiasutused, kuid kasutajateks on nii riigi- kui kohaliku omavalitsuse asutused ning eraisikud näiteks planeeringute ja ehitusprojektide koostamisel. Siiani on ruumiandmete puhul lähtutud üldistest avaliku teabe seaduses sätestatud piirangutest, mis kohustavad piirama juurdepääsu näiteks ärisaladusele, kuid andmete juurdepääsuvahenditele piirangute rakendamist seadus otseselt ei reguleeri. Seaduse jõustumisel saab juurdepääsu otsinguteenustele piirata üksnes avaliku korra, rahvusvaheliste suhete või riigikaitselistel kaalutlustel. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Valitsuse 21. aprillil algatatud hasartmängumaksu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (653 SE) muudetakse hasartmängumaksu seaduses kehtestatud maksuobjekte ja -määrasid. Lisaks viiakse õnnemängu korraldamiseks kasutatava mängulaua ja mänguautomaadi hasartmängumaksu deklaratsioonide esitamise ja tasumise tähtpäev samadele alustele teiste hasartmängude liikidega. Muudatuste eesmärgid on hasartmängu valdkonnas mängukorraldajate võrdsem kohtlemine, ausa konkurentsi loomine ning ettevõtluse edendamine. Õnnemänguturniiride deklareerimise ja maksustamise süsteemi korrastamiseks eristatakse kaughasartmängudena ja traditsiooniliste mängudena mängitavate õnnemänguturniiride ja ringmängude maksuobjektid. Eelnõu muudab kehtetuks aegunud süsteemi, kus maksu- ja tolliamet edastab mängukorraldajatele otsuse hasartmängumaksu tasumisest. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 21. aprillil algatatud loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse eelnõu (655 SE) väljatöötamine on tingitud vajadusest viia loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seadus kooskõlla majandustegevuse seadustiku üldosa seadusega ja korrakaitseseadusega, mis jõustuvad 2014. aasta 1. juulil. Muudatus näeb ette seni mittenõuetekohase loomse saaduse ladustamiseks mõeldud vabatsooni, vabalao ja tollilao ning mittenõuetekohase loomse toiduga väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva varustava ettevõtte tunnustamise nõude asendamise loakohustusega. Muudatuse kohaselt peab ettevõtjal olema tegevusluba kas loomatauditõrje seaduse või toiduseaduse kohaselt. Muudatusega eristatakse riikliku järelevalve teostamine haldusmenetluse käigus tehtavast kontrollist. Eelnõu toob selgemalt välja, et imporditava toidu nõuetekohasust kontrollib veterinaar- ja toiduamet. Samuti viiakse sõnastus kooskõlla Riigikogus 19. veebruaril 2014 vastu võetud korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduses muudetava toiduseaduse terminitega. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 21. aprillil algatatud ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (656 SE) soovitakse anda võimalus nendele töövõimetus- ja vanaduspensionäridele ning üle 63-aastastele kindlustatud isikutele, kes hambaproteese ei vaja, kasutada proteesihüvitiseks ettenähtud summa oma hammaste raviks. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni 21. aprillil algatatud perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõuga (657 SE) soovitakse luua praktikas tarvilik õigusselgus faktiliste abikaasade õiguste ja kohustuste osas. See annab püsivas kooselus elavatele paaridele selgepiirilisema ja tugevama õigusliku kaitse. Eelnõu on suunatud just abieluna registreerimata püsiva kooseluga kaasnevate õigussuhete määratlemisele. Eelnõu aitab luua selguse faktiliste abikaasade varalistes suhetes. Eelnõu näeb ette ka kooseluga seonduvad ülalpidamiskohustused. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni 22. aprillil esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Vene Föderatsiooni telekanalite mõjutustegevuse vastustamiseks“ eelnõu (658 OE) näeb ette vastava komisjoni moodustamise Vene Föderatsiooni telekanalite propagandistliku mõjutustegevuse analüüsiks ja lahenduste pakkumiseks, kuidas nende mõjutustegevust vastustada. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside