Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 24. jaanuaril algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (921 SE), millega luuakse põllumajandusministeeriumile ja maapiirkonna majandusliku arengu toetamiseks asutatud sihtasutusele õiguslik alus abikavavälise üksikabi andmiseks, täpsustatakse põllumajandusliku vähese tähtsusega abi andmist reguleerivaid sätteid ja laiendatakse praktikatoetuse taotlejate ringi. Muudatuse tulemusena võib praktikatoetust taotleda lisaks põllumajandustootjale ka põllumajandustoodete töötleja, kes korraldab oma ettevõttes põllu- või maamajanduse valdkonna õppekava järgi õppiva õpilase või üliõpilase praktikat. Toetuse eesmärk on valmistada noori ette tööturul konkureerimiseks, valmistada ette oskustööjõudu ning aidata kaasa praktilisele väljaõppele. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

Valitsuse 24. jaanuaril algatatud loomatauditõrje seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõuga (922 SE) viiakse Eesti seadusandlus kooskõlla Euroopa Liidu vastava määrusega, milles pööratakse tähelepanu loomsetest kõrvalsaadustest saadud toodete käitlemise hügieenile. Samuti on leitud lisavõimalusi loomsetest kõrvalsaadustest saadud toodete paremaks kasutuseks. Säilib ranguse põhimõte, mille kohaselt veterinaarkontrolli tulemusena inimtoiduks kõlbmatutest loomadest saadud loomsed kõrvalsaadused ja neist valmistatud tooted ei tohi sattuda toidu- ega söödaahelasse. Seaduses tehtud muudatuste mõju on suunatud loomade ja inimese terviseohutuse tagamisele, et vältida ja vähendada loomsetest saadustest, loomsetest kõrvalsaadustest ja toodetest tulenevaid ohtusid ning kaitsta toidu- ja söödaahela ohutust. Veterinaarteenuse kvaliteedi kohta hinnangu küsimise kord muutub isiku jaoks lihtsamaks ja arusaadavamaks. Kuna veterinaarteenuse kvaliteedi kohta hinnangu andmine jääb üksnes veterinaar- ja toiduameti pädevusse. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.
 
Valitsuse 25. jaanuaril algatatud väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (923 SE) võtab Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu vastava direktiivi, mis käsitleb finantstagatiste ja väärtpaberite arveldustega seonduvat. Samuti täpsustatakse Eesti väärtpaberite keskregistris väärtpaberikontodega seotud registritoiminguid, eelkõige, mis seondub väärtpaberite pantimisega, samuti võimaldatakse isikutel avada väärtpaberikonto otse Eesti väärtpaberite keskregistris ilma panga või muu kontohalduri vahenduseta. Seadusemuudatused võimaldavad ja soodustavad Eesti väärtpaberituru ning selle infrastruktuuri osade, nagu näiteks väärtpaberiarveldus- ja maksesüsteemi veelgi suuremat integreerumist teiste Euroopa riikide ja muude välisriikide omadega. Tallinna börs ja Eesti väärtpaberite keskregister on juba praegu tihedalt seotud teiste Balti riikide ja Poola, samuti Skandinaaviamaade ja USA finantsturgude ning väärtpaberiregistrite ja –arveldussüsteemidega. Eeldatavasti suurendab uus regulatsioon Eesti väärtpaberiringluse tasuvust, atraktiivsust, läbipaistvust ja usaldusväärsust ning koos sellega ka tema konkurentsivõimet. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Valitsuse 25. jaanuaril algatatud kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (924 SE) eesmärgiks on luua võimalused Euroopa Kalandusfondi toetusteks eraldatud vahendite paremaks ja eesmärgipärasemaks kasutamiseks ning projektide paindlikumaks finantseerimiseks, vähendada kalandusturu toetuste menetlemisega kaasnevat halduskoormust, tagada kalamajandusliku riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmine Euroopa Liidus kehtivate reeglite kohaselt ning samuti parem arusaamine seaduse nõuetest. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside