Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 30. aprillil algatatud abieluvararegistri seaduse, notari tasu seaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE), mille eesmärk on luua eeldused üleminekuks elektroonilisele abieluvararegistrile, elektrooniliste registrikaartide ja -toimikute kasutusele võtuks ning abieluvararegistrisse kantud andmetega tutvumise lihtsustamiseks. Lisaks lihtsustatakse eelnõuga abielludes valitud varasuhte kohta abieluvararegistri teavitamise korda eesmärgiga vähendada perekonnaseisuametnike töökoormust. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Valitsuse 30. aprillil algatatud väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõuga (220 SE) täpsustatakse eelkõige väärtpaberi prospektide koostamise ja nende avalikustamise korda ning vähendatakse väärtpaberiemitentidel ja vahendajatel lasuvat halduskoormust prospektide koostamisel. Samuti suurendatakse investorite kaitset seeläbi, et esitatav teave prospektides oleks piisav ja vastaks eelkõige tavainvestorite vajadustele. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 30. aprillil algatatud „Lepingu Belgia Kuningriigi, Bulgaaria Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Eesti Vabariigi, Iirimaa, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Ungari Vabariigi,   Malta Vabariigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Rumeenia, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriikide) ning Horvaatia Vabariigi vahel Horvaatia Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga“ ratifitseerimise seaduse eelnõu  (221 SE). Euroopa Liit alustas Horvaatiaga ühinemisläbirääkimisi 3. oktoobril 2005. Läbirääkimised kuulutati lõppenuks 30. juunil 2011. aastal ministrite tasandil toimunud liitumiskonverentsil. Ühinemisleping allkirjastati Euroopa Ülemkogu 9. detsembri 2011 kohtumise raames. Horvaatia ühinemistähtajaks on seatud 1. juuli 2013. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon. 

Valitsuse 30. aprillil algatatud sotsiaalmaksuseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (222 SE). Ülevõetava Euroopa Liidu direktiivi eesmärgiks on tagada füüsilisest isikust ettevõtjatena (FIE) tegutsevate või nende tegevusele kaasa aitavate meeste ja naiste võrdne kohtlemine. Võrdse kohtlemise tagamiseks ja ettevõtluspiirangute kõrvaldamiseks peavad samalaadsed sotsiaalsed hüved olema tagatud nii meestele kui naistele. See tähendab, et inimesel peab sõltumata soost ning tulu teenimise vormist olema õigus samalaadsetele sotsiaalsetele hüvedele. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Valitsuse 30. aprillil algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (223 SE) kohaselt muutub SA Innove pärast halduslepingu sõlmimist keskseks üld- ja kutsehariduse programme ja arendusi koordineerivaks asutuseks. Uuendatav SA Innove jaguneb kolmeks struktuuriüksuseks: üldhariduse ja seire agentuur, kutsehariduse agentuur ja struktuuritoetuse agentuur. Ümberkorralduste eesmärgiks on koondada nende agentuuride alla kogu haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisala vastavate valdkondade, sh programmide ja projektide rakendamine. See annab haridus- ja teadusministeeriumile võimaluse muuta tänast olukorda, kus ühes valdkonnas tegutseb mitu ministeeriumi allasutust. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Valitsuse 30. aprillil algatatud ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (224 SE ) on välja töötatud eesmärgiga võtta Eesti õigusruumi üle Euroopa Liidu vastav direktiiv, millega muudetakse ravimiohutuse järelevalve osas direktiivi inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta. Sealjuures võetakse arvesse Euroopa Liidu veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta tulenevaid nõudeid. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Riigikaitsekomisjoni 30. aprillil algatatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO vaatlusmissioonil Süürias“ eelnõu (225 OE) näeb ette kuni kahe Eesti kaitseväelasest vaatleja osalemise antud vaatlusmissioonil. Missiooni õiguslikuks aluseks on ÜRO Julgeoleku Nõukogu vastav resolutsioon. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Rahanduskomisjoni 30. aprillil algatatud Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga Kontrollkomiteesse“ eelnõu (226 OE) näeb ette nimetada kontrollkomiteesse Eesti esindajaks alates 1. juunist 2012 kuni 31. maini 2014 Sven Sester. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside