Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 8. veebruaril algatatud turismiseaduse muutmise seaduse eelnõu (677 SE), mille eesmärgiks on õigusselguse huvides täpsustada ja kaasajastada turismiseaduses sätestatud reisiettevõtja tegevusega seonduvat regulatsiooni. Seaduse jõustumisel täpsustub pakettreisi mõiste, reisiettevõtja kohustused tagatisega seonduvalt, sealhulgas reisiettevõtja tegevusalade liigitus, millest tulenev õigusselgus aitab kaasa reisiettevõtja poolt seadusega sätestatud nõuete paremale täitmisele, hõlbustab järelevalve teostamist. Samuti võimaldab muuta reisiettevõtja tegevuse tarbijale läbipaistvamaks, et tarbijal oleks võimalik reisipaketi ostmisel teha teadlik otsus, sealhulgas hinnata reisiettevõtja õiguspärast tegutsemist, tema usaldusväärsust, reisipaketi ostuotsusega seonduvaid võimalikke riske. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 8. veebruaril algatatud spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (678 SE) eesmärk on luua volitusnorm spordiregistri asutamiseks ja selle põhimääruse kehtestamiseks. Hetkel on spordiregister loodud eraõigusliku andmebaasina Spordikoolituse ja Teabe Sihtasutuse poolt. Kuna puudub konkreetne seaduslik alus andmete kogumiseks ja töötlemiseks, ei suuda spordiregister hetkel täies mahus enda eesmärke täita. Eelnõuga pannakse spordiorganisatsioonidele ja spordikoolidele, samuti treeneritele kohustus esitada enda kohta andmed spordiregistrile ning registrile antakse õigus neid andmeid töödelda. Ka võimaldab spordiregistri tegutsemine riigi andmekoguna siduda seda x-tee kaudu teiste riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogudega. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
Valitsuse 8. veebruaril algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõul (679 SE) on kaks eesmärki: koolieelses lasteasutuses viibivate laste sisemise jagunemise rühmadeks ärakaotamine vanuse järgi ja kohaliku omavalitsusüksuse kohustuste täpsustamine lasteaiakoha tagamisel haldusterritooriumil elavale lapsele. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni 8. veebruaril algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi ning vedelkütuse erimärgistuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (680 SE) soovitakse taastada 2009. aastal kehtinud erimärgistatud kütuse aktsiisimäär 1056 krooni 1000 liitri kohta ning võimaldada põllumajanduses kasutatavas masinas tarvitada erimärgistatud kütust ka teedel liikumiseks, kui masina omanik on PRIA põllumajanduslike toetuste registris. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 8. veebruaril algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 11 muutmise seaduse eelnõuga (681 SE) soovitakse anda luba kasutada erimärgistusega kütust talvistel teehooldustöödel kohalikule omavalitsusele kuuluval teel, erateel ja taliteel. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 8. veebruaril esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (682 OE) algatajad teevad ettepaneku töötada käesoleva aasta 1. maiks välja tegevuskava laste vaesumise ning sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ning laste ja noorukite turvalisuse ja arenguvõimaluste kaitseks. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 9. veebruaril algatatud prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõuga (683 SE) soovitakse moodustada Riigikogu erikomisjon prokuratuuri tegevuse kontrollimiseks. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside