Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kultuurikomisjoni 9. mail esitatud Riigikogu otsuse „Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (35 OE), mis näeb ette nimetada nõukogusse Riigikogu liikmed Jaak Allik, Igor Gräzin ja Kaia Iva ning Rahvusraamatukogu töövaldkondade tunnustatud asjatundjad Priit Pirsko ja Sirje Virkus. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Kultuurikomisjoni 9. mail esitatud Riigikogu otsuse „Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (36 OE) näeb ette nimetada nõukogusse Riigikogu liikmed Marko Mihkelson, Imre Sooäär ja Ester Tuiksoo. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
Kultuurikomisjoni 9. mail esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (37 OE) näeb ette nimetada nõukogu liikmeteks Riigikogu liikmed Igor Gräzin, Peeter Kreitzberg, Priit Sibul ja Priit Toobal. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
Eesti Keskerakonna 9. mail fraktsiooni algatatud noorsootöö seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (38 SE) soovitakse  vabastada tööandja 13-18 aastaste õpilasmalevas töötavatele noortele rahas makstava töötasu pealt tasutavast sotsiaalmaksust. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
Valitsuse 10. mail algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE) näeb ette erimärgistatud kütuse maksuerisuste süsteemi reformimist, pakkudes teatud valdkondades asemele otsetoetusi. Seaduse muutmine on kavandatud kahes etapis. Käesoleva eelnõuga lõpetatakse erimärgistatud vedelkütuse kasutamine paiksetes mootorites ning kaevandus-, metsandus- ja ehitustöödel. Muudatus jõustub 1. jaanuaril 2012. Teine etapp näeb ette allesjäävate soodustatud valdkondade puhul (reisijate ja kaupade raudteevedu, laevaliiklus, soojuse ja elektrienergia tootmine ning põllumajandus) võimalusel soodusmääraga kütuse kasutamise asemel toetusskeemide või otsetoetuste rakendamise. Võimalusel kaalutakse täielikku loobumist vedelkütuse erimärgistamisest. Teise etapi ettepanekud on kavandatud esitada käesoleva aasta jooksul. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Valitsuse 10. mail algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (40 SE) näeb ette langetada tulumaksu määra ühe protsendipunkti võrra alates 2015. a, mis toob kaasa üldise maksukoormuse languse. Eelnõuga vähendatakse füüsilise isiku tulust lubatud mahaarvamiste kogusummat 3196 eurolt 1920 eurole alates 2012. a. Muudatus puudutab eluasemelaenu intresside, koolituskulude ning kingituste ja annetuste mahaarvamise õigust. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon
 
Valitsuse 10. mail algatatud lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõuga (41 SE) võetakse üle Euroopa Liidu vastav direktiiv lennujaamatasude kohta. Direktiivi eesmärk on kehtestada lennujaamatasusid reguleeriv üldine raamistik Euroopa Liidus. Kuivõrd iga liikmesriigi suurima reisijate arvuga lennujaam on vastava liikmesriigi olulise piiriületuskohana eesõigustatud seisus, siis on vajalik teatud põhimõtete kindlaksmääramine lennujaama haldaja ja lennujaama kasutajate vahelistes suhetes, et tagada lennujaamatasude läbipaistvus ja välistada lennujaama kasutajate diskrimineerimine. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Valitsuse 10. mail algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (42 SE) koostamise eesmärk on tõsta riigieelarve tulusid tubakatoodete aktsiisimäärade tõstmise teel 10% alates 2013. a. Sigarettide aktsiisimäära tõstmisega lähendatakse määra 2014. aastal jõustuva Euroopa Liidu alammäärale, mis on sätestatud vastavas direktiivis. Eestile on antud 2014. aastal jõustuva alammäära rakendamiseks üleminekuperiood 31. detsembrini 2017. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Valitsuse 10. mail algatatud välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (43 SE) eesmärgiks on võtta üle siseriiklikusse õigusesse Euroopa Liidu vastav direktiiv, millega sätestatakse ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele kohaldatavate karistuste ja meetmete miinimumnõuded. Direktiiviga kehtestatakse üldine keeld võtta tööle kolmandate riikide kodanikke, kellel puudub seaduslik alus Euroopa Liidus viibimiseks, samuti kehtestatakse karistused tööandjate suhtes, kes seda keeldu rikuvad. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 10. mail esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitusele“ eelnõuga (44 OE) soovitakse teha valitsusele ettepanek töötada välja tegevuskava meeste ja naiste palgalõhe vähendamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
 
Tagasiside