Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 5. aprillil algatatud tulumaksuseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (723 SE), mille peamine eesmärk on kõrvaldada teatud vastuolud seaduse ning Euroopa Ühenduse ja Euroopa Majanduspiirkonna õiguse, eelkõige Euroopa Ühenduse asutamislepingust ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingust tulenevate nõuete vahel. Hetkel näeb tulumaksuseadus osa maksusoodustusi ette üksnes residendist maksumaksjatele või tingimusel, et tulu on saadud residendilt. Ebavõrdse kohtlemise vältimiseks eelnõuga vastavalt kas kaotatakse maksusoodustused või laiendatakse neid ka teiste EMP lepingu osalisriikide residentidele ning mitteresidendilt saadud tulule. Sellistest muudatustest ulatuslikumad on need, mis käsitlevad heategevuslike annetuste suhtes kehtivat tulumaksusoodustust. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 5. aprillil algatatud kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõuga (724 SE) luuakse võimalus ühekordselt vähendada ülepüüki teinud ettevõtja järgmise aasta püügivõimalust, st et eelmisel aastal lubatust rohkem kala püüdnud ettevõtja tohib järgmisel aastal püüda kala ülepüütud koguse võrra vähem. Selle kõrvale luuakse süsteem, mis püügivõimaluse ühekordse suurendamise kaudu võimaldab hüvitada n-ö sunnitud alapüügi nendele ettevõtjatele, kes Eestile eraldatud püügivõimaluse ammendumise tõttu ei saanud kasutada oma õiguspäraselt omandatud püügivõimalusi täies ulatuses. Samuti annab eelnõu valitsusele õiguse kehtestada edaspidi Läänemerel kaluri kalapüügiloa alusel kalapüügiks aastase lubatud saagi suurus ning põllumajandusministrile võimaluse peatada püügivõimaluse või lubatud saagi ammendumise korral kutseline kalapüük õigel ajal. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Valitsuse 5. aprillil algatatud kinnistusraamatuseaduse, pärimisseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (725 SE) peamine eesmärk on kinnistusraamatu kannete parandamiseks selgema regulatsiooni kehtestamine, samuti muude pärimisõigusega ja kinnistusraamatu pidamisega seotud probleemide lahendamine. Lisaks eeltoodule on käesoleva seaduse eesmärgiks muuta kinnistusraamatuseadust ja sellega seonduvalt teisi seadusi lähtuvalt kinnistusraamatu infosüsteemi arendustest. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Valitsuse 5. aprillil algatatud välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (726 SE) eesmärk on täiendada Kyoto protokolli artikli 17 kohaste riigi lubatud heitkoguse ühikute müümise ning rohelise investeerimisskeemi rakendamise õiguslikku regulatsiooni. Peamine eesmärk on täpsustada heitkogustega kauplemise riigisisest korraldust rahvusvaheliste lepingute ettevalmistamise ja elluviimise osas. Defineeritakse ka rohelise investeerimisskeemi mõistet. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Valitsuse 5. aprillil algatatud elektroonilise side seaduse ja infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (727 SE) kaasneb isikute põhiõiguste kaitse parandamine otseturustuseks mõeldud sõnumite eest. Eelnõu täpsustub, millistel tingimustel on lubatud selliseid sõnumeid saata. Lisaks täpsustatakse kehtiva seaduse § 9 lõikes 4 sätestatud avaliku konkursi läbiviimise korda. Samuti laienevad võimalused teavitada isikut tema elu või tervist ohustavatest sündmustest, kasutades selleks kaasaegseid sidekanaleid. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside