Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 2. juunil algatatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (280 SE), mis sätestab eeldatava keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise õiguslikud alused ning korra, keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi korralduse ja ökomärgise andmise õiguslikud alused ning kehtestab vastutuse seaduse nõuete rikkumise korral eesmärgiga vältida keskkonna kahjustamist. Kehtiva seaduse rakendamisel on ilmnenud, et mõned seaduse sätted ei ole praktikas efektiivselt kasutatavad ja osa õigusnorme vajab täpsustamist, kuna on selgunud, et need ei vasta täielikult Euroopa Liidu õigusele. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Valitsuse 2. juunil algatatud tööstusomandi õiguskaitset reguleerivate ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõuga (281 SE) soovitakse tagada Eesti poolt patenditaotlusega kaitsealaste leiutiste salajasuse vastastikuse kaitse lepinguga võetavate rahvusvaheliste kohustuste täitmine, samuti luuakse patenditud leiutiste riiklikel mitteärilistel eesmärkidel kasutamise raamregulatsioon. Lisaks lahendatakse ilmnenud probleemid seoses tööstusomandi valdkonda puudutavate sätetega, mis muudetakse sätted eesmärgipärasemaks. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Rahanduskomisjoni 2. juunil algatatud väärtpaberituru seaduse § 2651 muutmise seaduse eelnõu (282 SE) näeb ette jätta kehtima enne 31. detsembrit 2008 usaldatavusnormatiivide arvutamisega seoses antud inspektsiooni load ulatuses, mis ei ole vastuolus käesoleva seadusega ja selle alusel antud õigusaktidega. Eelnõu näeb ette investeerimisühingule võimaluse  kohaldada kuni 31. detsembrini 2008 riskiga kaalutud varade arvutamisel õigusnorme, mis kehtisid enne 24. oktoobril 2007 vastuvõetud redaktsiooni jõustumist. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Rahanduskomisjoni 2. juunil algatatud audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (283 SE) eesmärk on viia audiitortegevuse seadus kooskõlla põhiseaduse §-ga 12 ja tunnistada kehtetuks võrdse kohtlemise põhimõttega vastuolus olev audiitorite vanusetsensuse säte. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 3. juunil algatatud autoveoseaduse, riigilõivuseaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõuga  (284 SE) soovitakse vähenda vedaja poolt autoveoalaste dokumentide taotlemiseks tehtavaid rahalisi ja ajalisi kulutusi. Samuti muutub dokumentide taotlemine mugavamaks, kuna mitmeid dokumente on võimalik taotleda elektroonselt. Eelnõuga viiakse mitmed autoveoseaduse sätted kooskõlla Euroopa Liidu õigusega ja Eesti teistes seadustes tehtud muudatustega. Seaduse vastutusala täiendused võimaldavad tõhustada järelevalvet autoveoseaduse nõuete täitmise üle. Vedajate andmete kandmine majandustegevuse registrisse võimaldab tulevikus saada paremat ülevaadet vedajatele antud autoveo alastest dokumentidest, eelkõige teabe saamiseks selle kohta, kas konkreetsele ettevõtjale on antud õigus autovedude korraldamiseks.  Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 3. juunil algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (285 SE) eesmärgiks on tööturuteenuste osutamise, töötuna ja tööotsijana arveloleku ning tööturutoetuse maksmise tingimuste täpsustamine. Eelnõuga tehtavad muudatused aitavad kaasa kõrge tööhõive saavutamisele ning pikaajalise töötuse ja tööturult tõrjutuse ennetamisele. Lisaks muudetakse eelnõuga alusetult saadud summade tagasinõudmise korda ja kõrvaldatakse seaduse rakendamise käigus ilmnenud kitsaskohad. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

Tagasiside