Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 18. mail algatatud taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (500 SE), mille eesmärgiks on viia kehtiv taimede paljundamise ja sordikaitse seadus kooskõlla Euroopa Komisjoni vastava direktiiviga, millega sätestatakse teatavad erandid kohalike ja piirkondlike oludega kohanenud ja geneetilisest erosioonist ohustatud põllukultuuride rahvaselektsioonsortide ja sortide heakskiitmiseks ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete ning seemnekartuli turustamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

Valitsuse 19. mail algatatud Tervishoiuameti, Tervisekaitseinspektsiooni ja Kemikaalide Teabekeskuse Terviseametiks ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (501 SE) eesmärk on luua rahvatervise valdkonnas pädev, juhtiv ja koordineeriv asutus, mis lähtub oma tegevuses üldtunnustatud ettevaatusprintsiibist, terviseriski hindamisest ja terviseriskidest teavitamisest ja on orienteeritud kvaliteetsele tervisekaitse- ja tervishoiuteenusele. Eelnõu on seotud sotsiaalministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste ümberkorraldamisega, mille käigus moodustatakse terviseamet. Kolme asutuse liitmine väldib tööülesannete dubleerimist ja killustamist, vähendab sihtrühmade halduskoormust ning aitab piiratud ressursside arvelt leida võimalusi põhiülesannete täitmiseks, mis on eelkõige seotud EL õigusaktidest ja rahvusvahelistest kohustustest tulenevate kohustustega. Eelnõu kohaselt alustab Terviseamet tegevust 1. jaanuaril 2010. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Valitsuse 19. mail algatatud loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise seaduse eelnõuga (502 SE) tehtavad muudatused on olulised seaduse rakendamisel tekkinud probleemide lahendamiseks ja seaduse mitmetitõlgendatavuse vältimiseks. Loometoetuste maksmise katkestamise välistamine juhuslike laekumiste tõttu muudab loometoetuse määramise märksa paindlikumaks ja võimaldab taotlust toetuse saamiseks esitada nendel vabakutselistel loovisikutel, kes seda vajavad, kuid kehtiva jäiga regulatsiooni tõttu seda teha ei saanud. Loometoetuse maksmise perioodi pikendamiseks võimaluse andmine aitab loomeliitudel oma liikmete huvisid paremini kaitsta, andes neile võimaluse kriisiperioodidel oma loometööd jätkata või katta hädavajalikke kulutusi. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni 19. mail algatatud looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (503 SE) eesmärk on tagada metsade bioloogilise mitmekesisuse tõhus kaitse kaitsealade piiranguvööndites ja hoiualadel. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni 19. mail algatatud metsaseaduse § 23 muutmise seaduse eelnõu (504 SE) vähendab kaitsealade piiranguvööndites ja hoiualadel elurikkust ohustavate raiete ohtu, võimaldades vääriselupaiku kaitsta ka kõnealustel aladel. Ühtlasi kaotatakse kunstlik piirang vääriselupaikade suurusele. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Sotsiaalkomisjoni 19. mail algatatud sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seaduse eelnõu (505 SE) eesmärk on viia sotsiaalhoolekande seaduse alusel toimetulekutoetuse määramisel eluruumi kasutamise õiguslike aluste loetelu reguleeriv säte põhiseadusega kooskõlla. Muudatusega tagatakse põhiseaduse § 28 lõikes 2 sätestatud õigus riigi abile puuduse korral ka juhul, kui puudust kannatab isik, kes kasutab eluruumi tasuta kasutamise lepingu alusel. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside