Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega menetlusse võetud valitsuse 7. detsembril algatatud punase risti nimetuse ja embleemi seaduse eelnõu (795 SE) väljatöötamine on tingitud vajadusest sätestada siseriiklikud tingimused punase risti nimetuse ja embleemi kasutamiseks, samuti sätestada vastutus punase risti nimetuse ja embleemi ning punase poolkuu nimetuse ja embleemi ning punase lõvi ja päikese nimetuse ja embleemi väärkasutuse eest. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

Valitsuse 7. detsembril algatatud teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide rahvusvaheliseks kauplemiseks nõusoleku saamise korda käsitleva Rotterdami konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (796 SE). Konventsiooni eesmärk on edendada konventsiooniosaliste jagatud vastutust, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda ohtlike kemikaalide võimaliku kahjuliku mõju eest, tõhustada ohtlike kemikaalide keskkonnaohutut kasutamist, hõlbustada nimetatud kemikaalide kohta käiva teabe vahetust ning kehtestada nende kemikaalide impordi ja ekspordi suhtes riigisisene otsustamismenetlus ning edastada asjakohased otsused konventsiooniosalistele. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Valitsuse 8. detsembril algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (797 SE) eesmärgiks on luua alus Eesti Teadusinfosüsteemi loomiseks ning võimaldada seeläbi Eesti teadus- ja arendustegevust (teadus- ja arendusasutusi, teadustöötajaid, teadus- ja arendustegevuse finantseerimist ja evalveerimist ning teadus- ja arendustegevuse tulemuslikkust) puudutava informatsiooni koondumine ühtsesse andmekogusse. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Valitsuse 8. detsembril algatatud Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõuga (798 SE) inkorporeeritakse protokoll Eesti õiguskorda ning luuakse võimalus protokolli jõustumiseks. Protokoll muudab kehtivat lepingut. Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on jagada maksustamisõigusi riikide vahel, hoida ära diskrimineerivat maksustamist ning tõkestada maksudest kõrvalehoidumist; seeläbi soodustavad lepingud rahvusvahelisi investeeringuid ning riikidevahelist kaubandust, samuti inimeste ja tehnika vaba liikumist. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Rahanduskomisjoni 8. detsembril esitatud Riigikogu otsuse “Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2005. aasta tegevuse kontrollimiseks” eelnõu (799 OE). Lähtuvalt rahanduskomisjonile audiitorfirmadelt laekunud informatsioonist teeb komisjon Riigikogule ettepaneku nimetada audiitoriks, kes kontrollib Riigikontrolli 2005.aasta majandustegevust ASi Deloitte Audit Eesti audiitor Veiko Hintsov. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal , 6316351

Tagasiside