Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse  valitsuse 6. detsembril algatatud võlaõigusseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja mittetulundusühingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (881 SE), millega paraneb oluliselt tarbijakaitse. Eelnõu tuleneb EL uuest direktiivist, mis laiendab oluliselt puhkusega seotud lepingute ringi, millele hakkab tulevikus kohalduma võlaõigusseaduse  20. peatükk. Eelnõus sisalduvatest peamistest tarbijakaitset parandavatest meetmetest on põhjalikumad lepingueelse ja lepingulise teavitamise regulatsioon, täienenud keelenõuded lepingutele, pikenenud taganemistähtajad ning tagamiseõiguse kasutamist hõlbustav tüüpvorm, tarbija lugemine automaatselt taganenuks seotud lepingutest ja tarbijakrediidilepingust põhilepingust tagamine korral. Eelnõu laiendab keeldu nõuda ja vastu võtta tarbijalt mis tahes makseid enne taganemistähtaja lõppu. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Valitsuse 6. detsembril algatatud teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (882 SE)eesmärk on üle võtta Eesti õigusesse EL vastava direktiivi rakendamiseks vajalikud õigusnormid. Direktiivi eesmärk on üleeuroopalise teedevõrgu teede infrastruktuuri ohutuse parandamine kehtestades menetlused liiklusohutusele avalduva mõju hindamiseks, liiklusohutuse auditi läbiviimiseks, teedevõrgu liiklusohutuse korraldamiseks ja ohutuse kontrollimiseks liikmesriikide poolt. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Valitsuse 6. detsembril algatatud toiduseaduse § 17 muutmise seaduse eelnõu (883 SE) on tingitud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest, mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosi. Kuna lõhna- ja maitseainete nõuded on edaspidi sätestatud EL uues määruses, mille rakendamise tähtpäev on 20. jaanuar 2011, siis tuleb EL määruse dubleerimise vältimiseks teha asjakohased parandused toiduseaduse §-s 17. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.
 
Valitsuse 6. detsembril algatatud kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse eelnõu (884 SE) eesmärk on lahendada kirikute ja koguduste seaduse rakendamisel eeskätt usuliste ühenduste registrisse kantud andmete muutmisel ilmnenud probleeme ning tagada Eesti Vabariigi ja Püha Tooli vahel katoliku kiriku õigusliku staatuse kohta sõlmitud kokkuleppe täitmine. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni 6. detsembril algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (885 SE) eesmärgiks on lükata edasi liiklusseaduse jõustumisaeg ühe aasta võrra 1. jaanuarile 2012. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Valitsuse  7. detsembril algatatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE) eesmärgiks on muuta seadust võimaldamaks narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemist õppeotstarbel sisekaitseakadeemias teenistuskoerte väljaõppe raames. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Valitsuse 7. detsembril algatatud kutseõppeasutuse seaduse ja erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (887 SE) väljatöötamine on tingitud Eesti kutseharidussüsteemi arengukava 2009–2013 eesmärkidest. Arengukava kohaselt töötatakse välja ja rakendatakse kutseõppe kvaliteedi riikliku tunnustamise süsteem, mis täpsemalt seisneb kutsehariduse jaoks akrediteerimise põhimõtete ja korralduse väljatöötamises, pilootimises ja rakendamises kogu kutseharidussüsteemis. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
Valitsuse 7. detsembril algatatud kalmistuseaduse eelnõu (888 SE) kehtestab surnute matmise või tuhastamise kohustuse ja nõuded ning reguleerib kalmistute rajamist, haldamist, kasutamist ja matmiseks sulgemist Eestis. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside