Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega menetlusse võetud valitsuse 24. oktoobril algatatud kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (754 SE) eesmärk on luua kriminaalmenetluses võimalus kiirkorras lahendada selgete asjaoludega masskuritegusid. Muudatustega luuakse kriminaalmenetlusesse uus alternatiivmenetlus, milles nähakse ette lihtsamate kriminaalasjade 48 tunni jooksul läbivaatamise erikord kohtueelses ja kohtumenetluses. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Valitsuse 24. oktoobril algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõuga (755 SE) tõstetakse sünnitoetust ning lapsendamistoetust 5000 kroonini iga sündinud või lapsendatud lapse kohta. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Valitsuse 24. oktoobril algatatud tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (756 SE) vastuvõtmine võimaldab rakendada Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrust, mille eesmärgiks on tagada tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmine ja siseturu tõrgeteta toimimine ning tarbijate majandushuvide kaitse. Määrusega hõlbustatakse tarbijate huve kaitsvate õigusaktide jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelist koostööd ühendusesiseste rikkumistega tegelemisel ja nende lõpetamisel. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Valitsuse 24. oktoobril algatatud taimekaitseseaduse, riigilõivuseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (757 SE) vastuvõtmine toob kaasa suurema õiguskindluse, kuna eelnõu täpsustab seni seaduse tõlgendamisel probleeme tekitanud sätteid. Eelnõu annab võimaluse teha järelevalvetoiminguid erineval ajal ja eri kohas. Kauba saajal tuleb enne kaubasaadetise piirile jõudmist anda saadetise kohta rohkem teavet. See võimaldab tõhusamalt teostada riiklikku järelevalvet. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

Valitsuse 24. oktoobril algatatud rahuaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (758 SE) eesmärgiks on viia seni riigireservi seaduses sätestatud mobilisatsioonivaru käsitlevad põhimõtted rahuaja riigikaitse seadusesse, samuti täpsustada ja kaasajastada mobilisatsioonivaru käsitlevaid sätteid. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

Res Publica fraktsiooni 25. oktoobril algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 29 muutmise seaduse eelnõu (759 SE) kohaselt on kõigis põhikoolides , kus õppekeel ei ole eesti keel, üheks lõpueksamiks ühiskonnaõpetuse eksam, mille raames kontrollitakse Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmist Eesti kodakondsuse saamiseks vajalikus ulatuses. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal, 6316351

Tagasiside