Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 17. mail algatatud sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (760 SE), mis näeb ette aidata kaasa töötute tööjõuturule tagasitoomisele ning luua paremad eeldused täiendavate osalise tööajaga töökohtade tekkeks. Muudatuse tulemusena ei pea maksuvaba tulu arvestav tööandja maksma sotsiaalmaksu 4350 kroonilt, vaid 2850 kroonilt. Hinnanguliselt mõjutab muudatus, millega lubatakse 12 kuu jooksul sotsiaalmaksu maksta kuu eest makstud tasult isiku eest, kes töötab osalise tööajaga ning kes on enne tööle asumist olnud vähemalt 6 kuud töötuna töötukassas registreeritud, ligikaudu 41 900 inimest. Kuna osalise tööajaga töötaja palkamine muutub tööandjale soodsamaks, aitab see kaasa lisatöökohtade tekkimisele, mis eelnevalt ei olnud majanduslikult tasuvad. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 17. mail algatatud võlaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (761 SE) eesmärgiks on üle võtta riigisisesesse õigusesse Euroopa Liidu uus tarbijakrediidi direktiiv, millega ühtlustatakse ühenduse siseselt küllaltki detailselt nõuded tarbijakrediidilepingute reklaamile, lepingueelsele ja lepingulisele teabele, krediidi kulukuse määra arvutamisele, samuti täiendatakse ja täpsustatakse regulatsiooni tarbija taganemisõiguse kohta, tarbija õiguse kohta krediit ennetähtaegselt tagasi maksta, tarbija taganemisõiguse kohta tarbijakrediidilepinguga majanduslikult seotud ja kõrvallepingutest. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Valitsuse 17. mail algatatud karistusregistri seaduse eelnõu (762 SE) eesmärk on luua õiguslik alus olemasoleva karistusregistri ületoomiseks siseministeeriumi valitsemisalast justiitsministeeriumi juurde. Samuti on eelnõu eesmärk lahendada kehtiva seaduse rakendamisel tekkinud probleeme ning luua seaduslik alus andmete vahetamiseks Euroopa Liidu liikmesriikide karistusregistritega. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Valitsuse 17. mail algatatud täitemenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (763 SE) eesmärk on tõhustada täitemenetluse läbiviimist. Eelnõuga asendatakse senine kohtu poolt trahvi määramise võimalus kohtutäituri poolt määratava sunniraha regulatsiooniga. Konto või nõude arestimise korral jääb võlgniku olemasolev ja tulevikus avatav pangakonto või nõue arestituks kuni nõude rahuldamiseni. Lapse elatise nõude täitmisel avardatakse võimalusi teha kinnipidamisi võlgniku sissetulekust. Täpsustatakse kuriteo eest mõistetud rahalise karistuse ja varalise karistuse täitmise aegumissätteid. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Valitsuse 17. mail algatatud riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (764 SE) tehakse muudatused lisaks riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusele ka hasartmänguseadusesse ja hädaolukorraseadusesse. Tegemist on eelnõuga, millega kõrvaldatakse kitsaskohad ja rakendamisraskused, mis on ilmnenud uue seaduse jõustumise järel 1. jaanuaril 2008. Seletuskirjale on lisatud ka riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse korra muutmise kavand, mis on välja töötatud samal eesmärgil. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Riigikogu liikmete Kalev Kotkase ja Eiki Nestori 17. mail algatatud avaliku teenistuse seaduse § 108 täiendamise seaduse eelnõuga (765 SE) soovitakse paremini reguleerida teenistussuhte peatumise aluseid avalikus teenistuses. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 18. mail algatatud riikliku matusetoetuse seaduse ja käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (766 SE) eesmärgiks on taastada riiklik matusetoetus enne 1. juulit 2009 aastat kehtinud kujul. Samuti soovitakse taastada matusetarvetele ja -teenustele käibemaksu soodusmäär. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 18. mail algatatud töölepingu seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (767 SE) soovitakse laiendada töötuskindlustushüvitist saavate inimeste ringi, suurendada koondatutele makstavaid hüvitisi ja nähakse ette töötu abiraha tõus. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside