Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 7. novembril algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE). Seaduses on lapsehoidjate haridusnõuded kehtestatud eesmärgiga muuta lapsehoiuteenus turvalisemaks ja laste arengut toetavaks. Käesoleva eelnõuga tehtav muudatus võimaldab lapsehoidjana töötada mitte ainult lapsehoidja kutsetunnistuse omajatel, vaid ka teistel inimestel, kellel on selleks sobivad teadmised ja oskused. Teine eelnõuga tehtav muudatus võimaldab määrata hooldaja täiskasvanud inimesele, kes lisaks eestkostele vajab hooldust. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Valitsuse 7. novembril esitatud Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas“ eelnõu (125 OE). Otsusega annab Riigikogu nõusoleku suurendada Eesti osalust pangas 247 aktsia ulatuses, mille kohaselt tehakse alates 2012. aastast nelja aasta jooksul sissemaksed nimetatud panga aktsiakapitali 1 787 810,70 USDi ulatuses. Otsuses on summa märgitud USDides, kuna valuutakursside muutumise tõttu ei saa täpset maksmisele kuuluvat summat eurodes kirja panna. Justiitsministrit ja rahandusministrit volitatakse tegema aktsiate märkimiseks vajalikke toiminguid.  Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Põhiseaduskomisjoni 7. novembril algatatud prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõuga (126 SE) sätestatakse, et prokuröride töötasu määramisel juhindutakse kohtunike ametipalkade määramise põhimõtetest, kusjuures riigi peaprokuröri kuupalgamäär ei tohi olla kõrgem kui kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud palgamäära, lõikes 2 nimetatud kõrgeima palgamäära indeksi ning koefitsiendi 0,85 korrutis. Muudatused on tinginud vajadus hoida prokuröride palgad proportsioonis kohtunike ja teiste kõrgemate riigiametnike palkadega, tagamaks eri võimuharude vahelise tasakaal. Palgasüsteem peab olema kooskõlas prokuröridele esitatavate kõrgendatud ametialaste nõudmiste ja piirangutega ning soodustama kestvat ja kvaliteetset teenistussuhet. Juhtivkomisjoniks põhiseaduskomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni 8. novembril algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõuga (127 SE) soovitakse taastada koolitoetus, mida määratakse kõigile lastele alates 7. eluaastast kuni 16. eluaastani või kui laps jätkab õpinguid, siis vastavalt tema õpingute ajale. Koolitoetust makstaks eelnõu kohaselt kolmekordses lapsetoetuse määras kooliaasta alguses. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni 8. novembril algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE) näeb ette luua materiaalõiguslik baas eriarstide lähtetoetusele ning alused lähtetoetuse taotlemisele, väljamaksmisele ja tagasinõudmisele. Motiveerimaks alustavaid eriarste sh perearste valima oma karjäärikohaks Eesti ning konkreetsemalt piirkonnad, kuhu kvalifitseeritud arstide leidmine on praktikas osutunud problemaatiliseks, luuakse materiaalõiguslik baas alustavatele arstidele lähtetoetuse maksmiseks (ülemääras kuni 15 000 eurot). Ühtlasi muudab eelnõu seadust, et oleks tagatud tööd leida soovivatele isikutele tööotsimisel abi saamise võimalused samades määrades ja ulatuses, nagu see on toiminud alates 2007. aastast. Tagamaks tööotsijale raamprogrammi alusel osutatuga võrdväärset teenust ka 2012. aastal, kui senise raamprogrammi tegevused oluliselt kitsenevad, tuleb seadust täiendada. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside