Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse viis eelnõu.

Põhiseaduskomisjoni 16. juunil algatatud riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (269 SE).

Eelnõu näeb Eesti-Vene riigipiiri valvamise tõhustamiseks ette viie kilomeetri laiuse piirivööndi loomise. Piirivööndis viibimist ja seal droonide lennutamist on riigil õigus piirata. Eelnõu kohaselt on piirivöönd riigi välispiiriga paralleelselt kulgev viie kilomeetri laiune maa-ala, mis kehtestatakse riigipiiri valvamiseks ja kaitsmiseks ning piirirežiimi tagamiseks. Eelnõu näeb ette, et politseil on õigus piirata isikute liikumist ja viibimist piirivööndis. Samuti lisandub eelnõu järgi riigipiiri seadusesse punkt, mille kohaselt saab riik piirirežiimiga piirata riigipiiri valvamist takistavat või piirirahu häirivat mehitamata õhusõidukite kasutamist. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Õiguskomisjoni 16. juunil algatatud korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE).

Eelnõuga täiendatakse korrakaitseseaduse § 38 erisättega, millega reguleeritakse isikutele õiguste selgitamiskohustust politsei või muu korrakaitseorgani poolt joobes sõidukijuhtide tuvastamiseks läbiviidava nn „kõik puhuvad“ operatsiooni korral. Tegemist on olukorraga, kus seaduse § 25 alusel toimub korrakaitseorgani poolt valitud ajal ja kohas sõidukijuhtide valikuta kinnipidamine ning allutamine alkoholijoobe tuvastamist võimaldavale kontrollimisele. Muudatus kujutab endast erinormi üldise selgitamiskohustuse suhtes ja seab selliste eelmainitud operatsioonide korral selgitamiskohustuse sõltuvusse kontrollitava isiku tahteavaldusest. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Õiguskomisjoni 16. juunil algatatud avaliku teenistuse seaduse, kohtute seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (268 SE).

Eelnõuga muudetakse erinevates seadustes sätestatud elukutse ja tegevusalaga seotud piiranguid, mis praegu kehtival kujul on oma absoluutse iseloomu tõttu ülemäära ranged ega pruugi seetõttu olla põhiseaduse seisukohalt alati vajalikud ja proportsionaalsed. Mitmete ametite puhul kehtivad eluaegsed keelud, mis ei luba kunagise kuriteo eest süüdi mõistetud isikut tööle või teenistusse võtta. Seejuures kehtib paljude ametikohtade osas eluaegne keeld karistamisel mistahes kuriteo eest, sealhulgas selliste eest, mis ei kvalifitseeru praegu enam kuriteoks või mis pandi toime alaealisena. Taoliste piirangute ja keeldude mõjualas on kohtunikud, prokurörid, politsei- ja piirivalveametnikud, vanglateenistujad, kohtueksperdid, päästeametnikud ja avalikud teenistujad. Eelnõu algatatakse lähtuvalt õiguskantsleri ettepanekust viia tegevusala ja elukutse valikule kehtestatud eluaegsed piirangud põhiseadusega kooskõlla. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini, Andres Metsoja, Andres Ammase, Kristjan Kõljala, Henn Põlluaasa ja Tanel Talve 16. juunil algatatud elektrituruseaduse, asjaõigusseaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (270 SE).

Eelnõu eesmärgiks on lairibateenuse kättesaadavuse parandamine läbi lairibavõrgu kasutuselevõtu kulude vähendamise. Lairibaühenduste viimiseks kodude, ettevõtete ja asutusteni, tuleb võtta ühiskasutusse olemasolevad taristud. Taristute ühiskasutus on meede, mis võimaldab vähendada lairibavõrgule tehtavaid kulutusi. Piirkondades, kus hetkel lairibavõrgu teenus puudub, on peamisteks kasutuskõlblikuks taristuks elektripostid. Eelnõu on suunatud eelkõige füüsilise taristu (elektritaristu) omanike kasutuses olevate elektripostide kasutamisele, et nende külge paigaldada sidevõrgu elemente. Kehtiv elektrituruseadus ei sätesta jaotusvõrgutaristu kasutusse andmise kohustust. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Eesti Vabaerakonna fraktsiooni 16. juunil esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (271 OE).

Eelnõuga tehakse valitsusele ettepanek algatada kiiremas korras käesoleva aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus, millega otsustatakse maksta jooksval aastal kriisiabitoetusi summas 8,3 miljonit eurot tõsistesse raskustesse sattunud põllumajanduse piima- ja sealihasektorile. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
T: 6316351, 5190 2837
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

 

Tagasiside