Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 2. aprillil algatatud halduskoostöö seaduse ja spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (200 SE), mille eesmärgiks on tagada spordi andmekogu andmete töötlemise ja andmekogu majutamise võimalikult kvaliteetne ja efektiivne tase, võimaldades selleks volitatud töötleja ülesannete üleandmise riigi osalusel asutatud eraõiguslikule juriidilisele isikule, kellel on sporditeabe kogumise, töötlemise ja haldamise pikaajaline kogemus. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Valitsuse 2. aprillil algatatud Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga asutamislepingu artiklite 1 ja 18 muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (201 SE), eesmärgiks on laiendada panga tegevusmandaati Vahemere riikidesse ning lubada kasutada erifonde panga abisaajates riikides ja potentsiaalsetes abisaajates riikides. Pank asutati eesmärgiga aidata Kesk- ja Ida-Euroopa riikidel, mis on kohustunud järgima ja rakendama mitmeparteilise demokraatia, pluralismi ja turumajanduse põhimõtteid, üle minna avatud turumajandusele ning toetada nendes riikides era- ja ettevõtlusalgatusi. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 2. aprillil algatatud kohtuekspertiisiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (202 SE) viiakse riikliku sõrmejälgede registri ja riikliku DNA registri regulatsioon kooskõlla kehtiva Eesti õigusega, samuti arvestatakse Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevaid tingimusi ja nõudeid. Seadusega luuakse õiguslikud alused nimetatud registritesse andmete kandmiseks, säilitamiseks ja kasutamiseks kriminaalmenetluses, see omakorda võimaldab tõhusamat kriminaalmenetlust. Eelnõuga uuendatakse ja ajakohastatakse ekspertiiside hinnakirja, mis toob tõenäoliselt kaasa riigieelarvekulude vähenemise kohtupsühhiaatriekspertiisi puhul, kuna ekspertiisitasu arvestamise reegleid muudetakse. Kohtupsühhiaatriaekspertiisi valdkonda puudutavate muudatustega korrastatakse kohtupsühhiaatriaekspertiisi rakendamine tsiviilkohtumenetluses, viies seadusandluse kooskõlla teadusliku ja rakendusliku praktikaga. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Valitsuse 2. aprillil algatatud riigilõivuseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE) eesmärgiks on täpsustada ja kaasajastada riigilõivuseaduse regulatsiooni, sealhulgas sõiduplaanide muutmise eest riigilõivu tasumise korda ja riigilõivu tasumisest vabastuse tingimusi, samuti tõsta maastikusõidukite ja jettide registreerimise eest võetavat riigilõivumäära, teisalt langetada transiitmärkide väljastamise eest võetavat riigilõivumäära, koondada ühe paragrahvi alla kõik tüübikinnitusega seonduvad toimingud, kehtestada mopeedide registriandmete muudatuste vormistamise eest võetav riigilõivumäär, vähendada riigilõivu registreerimistunnistuse väljastamise eest, kui selle on tinginud kõikide lahtrite täitumine tehnonõuetele vastavuse kontrolli kohta, ühtlustada mõisted uue liiklusseadusega ning muuta liiklusregistrist andmete saamisega seonduvat regulatsiooni. Eelnõuga tehakse täpsustus ka ühistranspordiseadusesse. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 2. aprillil algatatud hädaolukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE) eesmärgiks on tagada elutähtsate teenuste toimepidevus olukorras, kus ei toimi välisriikides asuvad teenust tagavad infosüsteemid ja/või elektroonilise side teenus välisriikidega on katkenud.  Nimetatud eesmärk on legitiimne. Elutähtsateks loetakse teenused, mis on hädavajalikud eluliselt tähtsate ühiskondlike toimingute, tervishoiu, turvalisuse, julgeoleku ning inimeste majandusliku ja sotsiaalse heaolu korraldamiseks. Välisriikide all peetakse silmas kõiki teisi, sh Euroopa Liidu, riike. Mõiste „infosüsteem“ on eelnevalt õigusruumis defineeritud kui andmeid töötlev, salvestav või edastav tehniline süsteem koos tema normaalseks talitluseks vajalike vahendite, ressursside ja protsessidega. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Valitsuse 2. aprillil algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (205 SE) sätestatakse täiendav regulatsioon senise antidoodite hankimise ja rahastamise süsteemile. Eelnõuga ei muudeta ravimite ja teenuste senist finantseerimist Eesti Haigekassa kaudu ja vahenditest. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Valitsuse 2. aprillil algatatud riigilõivuseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (206 SE) eesmärk on kehtivate riigilõivumäärade korrigeerimine, riigilõivude arvestamise süsteemi lihtsustamine ja menetlusosalistele mõeldud avaliku e-toimiku infosüsteemi kasutamise soodustamine. Eelnõu eesmärk on samuti viia Eesti hagihinnast sõltuvate riigilõivude tase võrdlusaluste riikide keskmisele lähemale. Seaduse muudatustega vähendatakse isikute riigilõivukoormust kohtusse pöördumisel. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Valitsuse 2. aprillil algatatud Eesti Vabariigi ja India Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (207 SE). Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on soodustada investeeringuid, tagada isikute võrdne kohtlemine ning kõrvaldada topeltmaksustamine, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulumakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide suhtes võib kehtestada. Samuti aitab leping luua lisavõimalusi maksupettuste tõkestamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 2. aprillil algatatud tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (208 SE) eesmärk on võimaldada tööandjatel teha teatud ulatuses kulutusi oma töötajate tervisespordile ja nende tervise parandamiseks ilma maksukohustuseta. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 3. aprillil algatatud karistusseadustiku täiendamise seaduse eelnõuga (209 SE) täiendatakse kehtivat karistusseadustikku sättega, millega kriminaliseeritakse seksi ostmine alaealistelt ehk alla kaheksateistaastastelt isikutelt. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

 

Tagasiside