Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eesti Keskerakonna fraktsiooni 20. veebruaril algatatud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse, alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (200 SE), mille eesmärgiks on  vähendada alkoholi kättesaadavust ja alkoholireklaami mõju. Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise eesmärk on suunata kolm protsenti riigieelarvesse laekuvast alkoholi- ja tubakaaktsiisist alkoholi- ja tubakasõltuvuse ennetamiseks ning alkoholismi raviks. Alkoholiseaduse muudatusega soovitakse keelata alkohoolse joogi jaemüük või muul eesmärgil tarbijale üleandmine, sealhulgas üleandmine kohaleveoteenuse osutamisel, ajavahemikul kella 22.00-st kuni 10.00-ni. Reklaamiseaduse muudatuse eesmärgiks on kehtestada alkoholireklaami keeld televisioonis, raadios ja välireklaamina. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Põhiseaduskomisjoni 20. veebruaril algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse § 28 muutmise seaduse eelnõu (201 SE) ülesanne on tagada põhiseadusega kooskõlas olev regulatsioon Riigikogu liikmete riigiosalusega äriühingute nõukogudes osalemiseks. Seadusemuudatus lähtub põhimõttest, et riigi osalusega äriühingu nõukogus tegutsemine on Riigikogu liikme lisafunktsioon, mis aitab tal paremini täita tema põhifunktsiooni. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Valitsuse 20. veebruaril algatatud kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE) (KVKS) peamiseks eesmärgiks on reguleerida kaitseväe ülesehituse, juhtimise ja kasutamise põhimõtted, näha ette, mis tasemel otsustatakse erinevad kaitseväe organisatsiooni puudutavad küsimused ning arvestada meie seadusandluses NATO liikmelisusest tulenevaid vajadusi. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 20. veebruaril algatatud kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE) mõjud tulenevad KVKS-st, mis hakkab jõustumisel reguleerima kaitseväe õiguslikku seisundit ja ülesandeid, struktuuri ning juhtimist. Eelnõu menetletakse üheaegselt ja seostatuna KVKS eelnõuga. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 20. veebruaril algatatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 „Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta” rakendamise seaduse eelnõu (204 SE). 5. juulil 2006. a võeti vastu Euroopa Liidu Parlamendi ja nõukogu vastav määrus Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse kohta, mille eesmärk on hõlbustada ja edendada liikmesriikide piiriülest ning riikide- või piirkondadevahelist koostööd, tugevdamaks majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust. Määrusega võimaldatakse territoriaalset koostööd takistavate raskuste ületamiseks asutada ühenduse territooriumil juriidilistest isikutest koostöörühmitused, mida nimetatakse “Euroopa territoriaalse koostöö rühmitusteks” (ETKR). Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Valitsuse 20. veebruaril algatatud äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja nendega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (205 SE) nähakse ette, et äriühingu asutamisel ühtse kontaktpunkti (notari või äriregistri ettevõtjaportaal) kaudu saab osa- või aktsiakapitali sissemakse tasuda kohe asutatava äriühingu pangakontole, mille saab avada ühtse kontaktpunkti kaudu. Alates 2010. aastast hakatakse majandusaasta aruandeid registrit pidavale kohtule esitama elektrooniliselt. Mittetulundusühingud, kes seni on oma majandusaasta aruandeid esitanud maksu- ja tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele, hakkavad aastast 2010 esitama oma aruandeid registrit pidavale kohtule ning need muutuvad avalikuks. Seni maksu- ja tolliameti poolt peetavas maksukohustuslaste registris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjate registreerimine koondatakse äriregistrisse. Lisaks tehakse eelnõuga muid väiksemaid muudatusi. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside