Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis menetlusse neli seaduse ja kaks otsuse eelnõu. 

Valitsuse 14. novembril algatatud elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (536 SE) muudetakse elektroonilise side valdkonna riiklikku korraldust ja järelevalve pädevust puudutavaid sätteid. Kahe Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi allasutuse vahel jagatud ülesanded koondatakse ühe regulaatori pädevusse. Konkurentsiameti sideturu regulaatori ülesanded, õigused ja kohustused viiakse Tehnilise Järelevalve Ameti pädevusse alates 1. juulis 2014. Eelnõus kavandatav muudatus tagab optimaalsema valdkonnakorralduse. Tehnilise Järelevalve Ametil tekib õiguslik alus televisiooni- ja raadioteenuse tegevusloa taotluse läbivaatamise eest küsida riigilõivu. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 14. novembril algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Bahreini Kuningriigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (537 SE). Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on soodustada investeeringuid lepinguosaliste riikide vahel. Leping kui rahvusvaheline õigusakt annab investoritele võrreldes riigisisese õigusaktiga suurema õiguskindluse nende maksusüsteemi elementide suhtes, mis on lepinguga reguleeritud, kuna kahepoolse rahvusvahelise lepingu muutmine nõuab üldjuhul rohkem aega kui riigisisese õigusakti muutmine. Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulumakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide tulule võib kehtestada, tagab isikute võrdse kohtlemise ning kõrvaldab võimaliku topeltmaksustamise. Lepingus sätestatud vastastikuse teabevahetuse kohustus loob lisavõimalusi maksupettuste tõkestamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 14. novembril algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Tai Kuningriigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (538 SE). Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on soodustada investeeringuid lepinguosaliste riikide vahel. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Riigikogu väliskomisjoni 15. novembril esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse ” Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine” eelnõu (539 OE) näeb ette nimetada delegatsiooni juhi asetäitja Aadu Musta asemel samasse ametisse Aivar Riisalu. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni 15. novembril esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (540 OE) näeb ette nimetada Kajar Lemberi asemel komisjoni liikmeks Jüri Morozov. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Riigikogu liikme Rait Maruste 15. novembril algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõuga (541 SE) taotletakse vaheaegade võtmisele piirangu seadmist eelnõude menetlemisel täiskogu istungil. Täpsustatakse nendele esitatavaid tingimusi. Eelnõu näeb ette ka, et seaduse nõuetele mittevastavad muudatusettepanekud sõelutakse välja asjakohases juhtivkomisjonis ning neid ei panda saalis hääletusele. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Riigikogu pressiteenistus 

 

 

Tagasiside