Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti kuus eelnõu.

Riigikogu juhatuse otsusega menetlusse võetud põhiseaduskomisjoni 11. aprillil algatatud Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE) eesmärk on muuta Riigikogu infotunni korraldust selliselt, et Riigikogu liikmed saaksid senisest operatiivsemalt informatsiooni valitsuse tegevuse ja otsuste ning riigis asetleidvate sündmuste kohta. Samuti soovib põhiseaduskomisjon muuta infotunni elavamaks ja avalikkusele enam huvipakkuvaks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Kultuurikomisjoni 11. aprillil algatatud Riigikogu otsuse Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine muutmise eelnõu (625 OE) näeb ette nimetada rahvusooperi nõukogu liikmeks Signe Kivi asemele Riigikogu liige Elle Kull. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Valitsuse 11. aprillil algatatud soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE) eesmärgiks on viia soodustingimustel vanaduspensionide seadus ja väljateenitud aastate pensionide seadus järk-järgult kooskõlla EL direktiiviga 79/7/EMÜ, Eesti Vabariigi põhiseadusega ja soolise võrdõiguslikkuse seadusega meeste ja naiste võrdse kohtlemise osas. Samuti parandatakse seadustes rakendamise käigus ilmnenud mõningad ebatäpsused. Eelnõuga tehtav põhiline muudatus on naistel soodustingimustel vanaduspensioni ja väljateenitud aastate pensioni saamiseks vajaliku staažinõude suurendamine meeste staažinõude tasemeni (ühel juhul ka meestel vanusepiiri tõstmine). Eelnõu kohaselt ühtlustatakse järk-järgult naiste ja meeste soodustingimustel vanaduspensioni või väljateenitud aastate pensioni saamiseks vajalikud staažinõuded, kusjuures pensioniiga jääb neil isikuil siiski üldisest vanaduspensionieast madalamaks. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Valitsuse 11. aprillil algatatud Vabariigi Valitsuse § 60 muutmise seaduse eelnõu (627 SE) eesmärk on täiendada seaduse § 60 lõikes 2 sätestatud Kaitseministeeriumi valitsemisala valitsusasutusega Kaitseressursside Amet. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

Valitsuse 11. aprillil algatatud kaitseväe teenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (628 SE) muudetakse kaitseväeteenistuse seadust, riigikaitseliste sundkoormiste seadust, rahvastikuregistri seadust, konsulaarseadust ning avaliku teenistuse seadust. Nimetatud seaduste muutmise vajadus tuleneb kavandatavatest muudatustest kutsealuste aja- ja asendusteenistusse kutsumisel ning sellega seotud kaitseväeteenistuskohustuslaste arvelevõtmise korraldamisel, Kaitseministeeriumi valitsemisalas asuvate hallatavate riigiasutuste riigikaitseosakondade ümberkorraldamisest Kaitseressursside Ametiks ja kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise käigus esilekerkinud küsimuste ning probleemide lahendamise vajadusest. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

Valitsuse 12. aprillil algatatud Riigikogu otsuse Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO kiirreageerimisjõudude koosseisus eelnõu (629 OE) näeb ette Eesti mereväe staabi- ja toetuslaeval Admiral Pitka, meeskonnaga kuni 50 kaitseväelast, osalemise vajadusel 2005. aasta 12. maist kuni 2006. aasta 31. märtsini NATO kiirreageermisjõudude (NATO Response Force) koosseisus ÜRO põhikirja VI ja VII peatükis sätestatud rahu- ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldatavas sõjalises operatsioonis ning rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud tavade ja põhimõtetega kooskõlas olevas muus sõjalises operatsioonis. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside