Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 17. jaanuaril algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse seoses Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse ümberkorraldamisega Riigi Infosüsteemi Ametiks eelnõu (916 SE), mille eesmärk on korraldada Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus ümber Riigi Infosüsteemi Ametiks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalasse. Ümberkorraldamise kavandatav tähtpäev on 1. juuni 2011. Nimetatud asutus teeb riiklikku järelevalvet riigi infosüsteemi kuuluvatele ja elutähtsat teenust tagavatele infosüsteemidele kehtestatud turvanõuete täitmise üle, teeb järelevalvet andmekogu kasutuselevõtmise ja andmekogu haldamise seadustele vastavuse üle avaliku teabe seaduse ja hädaolukorra seaduse mõttes; töötab välja infosüsteemide turvameetmete süsteemi, infosüsteemide andmevahetuskihi ning riigi infosüsteemide haldussüsteemi ja korraldab riigi infosüsteemi kui terviku arendamist. Lisaks korraldab RIA riigiasutuste vahelise andmeside arendamist ja haldamist; haldab kõrge käideldavusega riigi infosüsteemi baasinfrastruktuuri tagavaid süsteeme; käsitleb Eesti arvutivõrkudes toimuvaid turvaintsidente; peab riigiportaali „eesti.ee”; ning esindab riiki rahvusvahelistes koostöövõrgustikes ja –projektides. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Valitsuse 17. jaanuaril algatatud elatisabi seaduse, riigiõigusabi seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (917 SE). Vajadus eelnõu järele on tingitud uue justiitskoostöö valdkonna määruse vastuvõtmisest Euroopa Liidus. Selle määruse eesmärk on määrata kindlaks ülalpidamiskohustusele kohaldatav õigus juhul, kui vaidlus on seotud mitme riigiga ja seetõttu tõusetub küsimus, millise riigi õiguse alusel vaidlus lahendada. Samuti määratakse kindlaks, millise riigi kohtusse tuleb sellisel juhul hagi esitada ja kuidas on võimalik ühes liikmesriigis langetatud otsust teistes liikmesriikides täita. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni k.a 17. jaanuaril algatatud looduskaitseseaduse § 36 muutmise seaduse eelnõuga (918 SE) täpsustatakse looduskaitseseaduse sätet, mis kohustab rannal või kaldal asuva kinnisasja valdajat tagama inimeste ja loomade vaba läbipääsu kallasrajal: sõnastatakse erand juhtumitele, kui selline kohustus on vastuolus kaitse-ala kaitse-eesmärkidega. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni k.a 17. jaanuaril algatatud keskkonnatasude seaduse § 57 muutmise seaduse eelnõuga (919 SE) täpsustatakse seaduse sätet, mis käsitleb täiendavaid keskkonnatasusid, jättes selle regulatsiooni alt välja teaduslikul kalapüügil ja veekogude tervendamiseks tehtud püügil saadud kala, sest olemuslikult ei ole neil juhtudel tegu tavapärase keskkonnakasutusega, mis on keskkonnatasude seaduse objekt. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside