Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 9. jaanuaril algatatud Eesti Vabariigi ja Araabia Ühendemiraatide vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (154 SE).  Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on soodustada investeeringuid, tagada isikute võrdne kohtlemine ning kõrvaldada topeltmaksustamist, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulumakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide suhtes võib kehtestada. Samuti aitab leping luua lisavõimalusi maksupettuste tõkestamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 9. jaanuaril algatatud jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE). Pakendi ja pakendijäätmete kogumissüsteemi toimimisel on esile kerkinud mitmed probleemid, mille lahendamiseks on vaja teha muudatusi jäätmeseaduses (JäätS) ja pakendiseaduses (PakS). Eelnõu eesmärk on täiendada riigisisest regulatsiooni ja tuua põllumajanduses kasutatav plast PakSi reguleerimisalast välja JäätSi reguleerimisalasse. Eelnõu võib jagada tinglikult kahte ossa. Esimene osa hõlmab JäätSi täiendusi, millega laiendatakse tootjate ringi põllumajandusplasti tootja lisamisega ja sisustatakse põllumajandusplasti mõiste. JäätSi lisatakse ka säte, mille rakendumisel saaks tõhustada kontrolli Eestis kehtestatud tagatisrahaga pakendi riikidevahelise veo üle. Teine osa hõlmab PakSi täiendusi, mis on seotud tagatisrahaga pakendite tagasivõtmisega. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Valitsuse 9. jaanuaril algatatud ehitusseaduse, korteriühistuseaduse, korteriomandiseaduse ja hooneühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE) eesmärgiks on täita Euroopa Liidu direktiivi nõudeid: aidata kaasa energiakasutuse tõhususe paranemisele hoonetes, võimaldades olemasolevate hoonete kasutajatele lihtsamat ligipääsu informatsioonile hoone energiatarbimisest ja võimalikest energiasäästumeetmetest ning rakendades uute hoonete kavandamisel Eesti oludes sobivaid põhimõtteid hoonete energiatarbimist määravate osade kujundamisel. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 9. jaanuaril algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõuga (157 SE) tehtavad muudatused on tingitud vajadusest viia Eesti õigussüsteem paremini kooskõlla rahvusvaheliste rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise standarditega, samuti on alates kehtiva redaktsiooni jõustumisest ilmnenud mõningad segadust tekitanud sätted, mille sõnastust oleks otstarbekas selgemaks muuta. Eelnõuga täpsustatakse kasutatavaid mõisteid, laiendatakse kohustatud subjektide ringi ja selgitatakse nende kohustusi hoolsusmeetmete kohaldamisel, teatamiskohustuse täitmisel. Samuti täiendatakse rahapesu andmebüroo sõltumatust ja pädevust reguleerivaid sätteid. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 9. jaanuaril algatatud politsei ja piirivalve seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE) eesmärgiks on reguleerida vabatahtlike merepäästjate tegevuse õiguslikke aluseid, et kaasata nad politsei tegevusse otsingu- ja päästetöö tegemisel sise- ja territoriaalmeres, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning muus piiriveekogus ohuolukorda sattunud või kaduma jäänud inimese, laeva, lennuki või muu sõiduki otsingul ja päästmisel. Käesoleval ajal vastav regulatsioon puudub ja reguleeritud on merepäästetöö tegemine osana Politsei- ja Piirivalveameti põhiülesannetest. Eelnõuga sätestatakse ka merepäästetöö mõiste politsei ja piirivalve seaduse tähenduses – see on otsingu- ja päästetöö tegemine sise- ja territoriaalmeres, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning muus piiriveekogus ohuolukorda sattunud või kaduma jäänud inimese, laeva, lennuki või muu sõiduki otsing ja päästmine. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Valitsuse 9. jaanuaril algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (159 SE) muudetakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadust ja riikliku pensionikindlustuse seadust ning luuakse õiguslik alus puude raskusastme või püsiva töövõimetuse tuvastamise menetlemisel tervise infosüsteemis olevate delikaatsete isikuandmete käitlemiseks. Puude raskusastme ja püsiva töövõimetuse tuvastamise aluseks olevad terviseandmed sisalduvad tervise infosüsteemis, kust sotsiaalkindlustusameti ekspertiisiga tegeleval ametnikul ja sotsiaalkindlustusameti ekspertarstil oleks seaduses sätestatud alustel õigus teha päringuid, et saada ekspertiisiks vajalikke terviseandmeid. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Valitsuse 9. jaanuaril algatatud rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (160 SE). Rahvusvahelise raudteeveo konventsioon (COTIF) on reisijate, pagasi ja kaupade rahvusvahelist raudteevedu käsitlev ühtne õigusnormide süsteem. COTIFi ühtseid reegleid rakendatakse peale rahvusvahelise raudteetranspordi ka sellega seotud maantee- ja veetranspordi puhul. COTIFi osalised moodustavad Rahvusvahelise Raudteeveo Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF), mille peakorter asub Bernis. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 9. jaanuaril algatatud puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (161 SE) eesmärk on edendada, kaitsta ja tagada kõigi inimõiguste ja põhivabaduste täielikku ja võrdset teostamist kõigi puudega inimeste poolt ning edendada lugupidamist nende loomupärase väärikuse suhtes. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Valitsuse 10. jaanuaril algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE) on koostatud selleks, et alates 2012. aastast oleks ülikoolidel võimalik doktorantidega sõlmida töölepinguid nooremteadurina töötamiseks. Eelnõuga luuakse ülikooliseaduses mõistlikud ja doktorantide töösuhte eripärast tulenevad erisused võrreldes töölepingu seadusega ning lisatakse täiendused ka õppetoetuste ja õppelaenu seadusesse. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside