Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 20. oktoobril algatatud sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (370 SE), mille eesmärgiks on psüühiliste erivajadustega inimestele riigieelarvest rahastatavate erihoolekandeteenuste sisu ja korraldust puudutavate küsimuste lahendamine ning kitsaskohtade kõrvaldamine, et muuta erihoolekandeteenuste osutamist puudutav regulatsioon nii teenust saavate inimeste kui ka teenuse osutajate jaoks arusaadavamaks. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Valitsuse 20. oktoobril algatatud Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu põhikirja ja konventsiooni 2006. aasta muutmise aktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (371 SE). Seaduse jõustumisel kiidab Eesti ametlikult heaks ITU põhikirja ja konventsiooni muudatused, mis on organisatsiooni enda tööd korraldavad dokumendid. Muudatustega ei kaasne lisakohustusi liikmesriikidele. Nende eesmärk on ajakohastada ja tõhustada ITU tööprotsessi. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 20. oktoobril algatatud 2008. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (372 SE). Arvestades, et riigieelarve on koostatud eelneva aasta sügisel ning viimase aasta jooksul on toimunud olulised muudatused majanduskeskkonnas, on otstarbekas riigiasutuste poolt seatud eesmärkide saavutamise sihil algatada riigieelarve muutmine kohandumaks muutunud oludega. Samuti on riigieelarve muutmine vajalik, et vajadusel eelneva eelarveaasta lõpuks riigieelarve kulusid ületav tulude summa, millest on maha arvatud seadusekohased mahaarvamised, suunata mujale kui stabiliseerimisreservi. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 21. oktoobril algatatud raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (373 SE). Tegevjuhtkonna deklaratsiooni puudutavate sätete kehtetuks tunnistamise tulemusel väheneb raamatupidamiskohustuslaste halduskoormus. Ühingujuhtimise aruande koostamise kohustuste rakendamise tulemusel suureneb nende äriühingute halduskoormus, kelle hääleõigust andvad väärtpaberid on võetud kauplemisele Eesti või muu lepinguriigi reguleeritud väärtpaberturule. Ühingujuhtimissüsteemide avalikustamine ühingujuhtimise aruandes tugevdab äriühingute usaldusväärsust andes investoritele, finantseerimisasutustele ja avalikkusele võimaluse saada vajalikku informatsiooni ettevõtte juhtimissüsteemide kohta, mis on oluline investeeringute ja finantseerimisotsuste langetamiseks. Samuti aitab ühingujuhtimise süsteemide avalikustamine tõhustada äriühingute sisekontrolli tööd. Usaldusväärne ühingujuhtimissüsteemide rakendamine soodustab tõhusat ressursijaotust, mõjub positiivselt majanduskasvule ning soodustab majandusstabiilsust, kuna usaldusväärne juhtimissüsteem vähendab majanduskeskkonna ebastabiilsuse riske. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside