Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega menetlusse võetud Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni 23. novembril algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE), millega tõstetakse puuetega lastele makstavaid toetusi. Keskmise puudega lapse toetus tõstetakse 1080 kroonini ning raske ja sügava puudega lapse toetus tõstetakse 1260 kroonini. Eelnõuga tõstetakse toetusi puudega lastele ligikaudu 25%. Seaduse muudatusega suurendatakse perede, kus kasvab puudega laps, võimalusi katta puudest tulenevaid lisakulusid, mis hõlmavad nii abivahendeid, rehabilitatsiooni, ravimeid, eritransporti jm. Toetuste maksmise eesmärk on tagada puudega laste sotsiaalne integratsioon ja iseseisev toimetulek täisealisena. Puudega laste toetuste suurusi muudeti viimati 2002. aastal. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni 23. novembril algatatud elektroonilise side seaduse § 192 muutmise seaduse eelnõu (784 SE), mille jõustumisel seadusena luuakse tingimused, kus konkurentsiolukord elektroonilise side turul, üleminekul telekommunikatsiooni seaduse alusel olulise turujõuga ettevõtja määramise protsessist elektroonilise side seaduse alusel märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks määramise protsessile, ei oleks moonutatud. Eelnõuga harmoniseeritakse elektroonilise side seadus Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu vastava direktiiviga elektrooniliste sidevõrkude ja ‑teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Kultuurikomisjoni 23. novembril esitatud Riigikogu otsuse “Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio ühise arengukava aastateks 2006 – 2008 heakskiitmine” eelnõu (785 OE) näeb ette tulenevalt ringhäälinguseaduse §-st 351, et riigieelarvest avalik-õiguslikule ringhäälingule eraldatava toetuse suurus planeeritakse kolmeaastaseks perioodiks, lähtudes Riigikogu poolt heakskiidetud Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio arengukavast. ETV ja ER arengukava esitab kultuurikomisjonile ringhäälingunõukogu, otsuse eelnõu esitab aga menetlusse kultuurikomisjon. Oma 18. juuni 2002. aasta otsusega kiitis Riigikogu eelmine koosseis heaks Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni arengukava aastateks 2003–2005. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni 24. novembril algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE) algatajad märgivad, et 22. septembril 1944. aastal toimunud Eesti Vabariigi seadusliku valitsuse kukutamist tuleb lugeda rahvusvahelise õiguse vastaseks. Ühtlasi leitakse, et Eesti Vabariigi valitsuse ja Eesti kodanike õigustatud vastupanu sissetungijatele tuleb seaduse tasemel tunnustada. Seetõttu tehakse ettepanek täiendada pühade ja tähtpäevade seadust ning sätestada 22. september vastupanuvõitluse mälestuspäevana. Tegemist ei oleks küll leinapäevaga, kuid sel päeval oleks keelatud vastupanuvõitlejate mälestuse austamisega kokkusobimatute avalike ürituste korraldamine. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Liina Tõnissoni, Peeter Kreitzbergi, Sven Mikseri ja Mark Soosaare 24. novembril algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (787 SE) jõustumisel makstakse põhikooli õpilaste töövihikud, kunstiõppetarbed ja erivajadustega laste õppevahend alates 1. septembrist 2006 kinni riigieelarvest. Siiani tuleb need õppevahendid kinni maksta lapsevanematel. Nimetatud eelnõud ei võtnud Riigikogu vastu lõppenud töönädalal. Algatajad esitasid selle uuesti menetlusse. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal, 6316351

Tagasiside