Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega menetlusse võetud keskkonnakomisjoni 10. aprillil algatatud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõuga (876 SE) kõrvaldatakse seaduse rakendamisel praktikas ilmnenud probleemid ning ühtlustakse maavara kasutamisõiguse tasude arvutamise ja maksmise tähtajad teiste keskkonnatasude puhul rakendatavate tähtaegadega. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Valitsuse 10. aprillil algatatud punkrikütusereostusest põhjustatud kahju eest kantava tsiviilvastutuse 2001. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (877 SE). Konventsiooniga ühinemise seaduse eesmärk on tagada Eesti Vabariigile ja Eesti territooriumil kahju kannatanud isikutele õigus saada hüvitist reostuskahjude eest, mille on põhjustanud laeval oleva või laevalt pärineva punkrikütuse lekked või heited. Konventsioon kohustab osalisriigis registreeritud kogumahutavusega rohkem kui 1000 laeva registreeritud omanikku võtma piisava kindlustuse või muu rahalise tagatise, et kehtivate määrade kohaselt katta vastutust reostuskahju eest. Punkrikütuse konventsiooniga ühinemise seadus reguleerib ka konventsioonis nõutud kindlustuse olemasolu üle teostatavat järelevalvet sadamates, tagamaks, et kõigil Eesti sadamaid külastavatel laevadel oleks asjakohane kindlustus. Järelevalvefunktsioon on veeteede ametil, kes hetkel kontrollib sadamaid külastavaid laevu pisteliselt, või eraõiguslikul juriidilisel isikul, kellele on eelnõu kohaselt võimalik delegeerida kontrolliõigus. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Valitsuse 10. aprillil algatatud toiduseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (878 SE) vastuvõtmisega kõrvaldatakse terminoloogilised vastuolud toiduseaduse ning ELi määruste vahel, täiendatakse seadust ELi õiguse kohaselt, tagatakse valdkonna tõhusam reguleeritus, tõrgeteta rakendamine ning järelevalve paranemine. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal , 6316351

Tagasiside