Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 3. novembril algatatud investeerimisfondide seaduse, väärtpaberituru seaduse, äriseadustiku ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE), millega täpsustakse nimetatud direktiivi harmoneerimisega neid varaobjekte, kuhu investeerimisfondide vahendeid võidakse paigutada. Samuti muudetakse ja täiendatakse investeerimisfondide kohta avalikustatava teabe ja reklaami korda. Mõnevõrra tehnilisema muudatusena täpsustakse fondivalitsejate omakapitali arvutamise metoodikat. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 3. novembril algatatud maksukorralduse seaduse, äriseadustiku ja nendega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (377 SE). Maksu-ja Tolliameti poolt peetavas maksukohustuslaste registris registreeritud füüsilisest isikutest ettevõtjate koondamine äriregistrisse võimaldab saada ühtse ülevaate kõikide registrisse kantud ettevõtjate ja nende tegevusalade kohta. Seoses halduskohtult toimingu sooritamiseks loa taotlemisega suureneb halduskohtute koormus väheses ulatuses (hinnanguliselt umbes 25 loa taotlemist aastas). Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 3. novembril algatatud konsulaarseaduse eelnõu (378 SE) on välja töötatud tulenevalt vajadusest ajakohastada konsulaarseadus ning viia see kooskõlla jõustunud õigusaktide, uuenenud terminoloogia ning eelkõige konsulaarpraktika ja -põhimõtete arenguga pärast Euroopa Liidu ja Schengeni õigusruumiga liitumist. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon. 

Valitsuse 3. novembril algatatud Albaania Vabariigi ja Horvaatia Vabariigi ühinemist käsitlevate Põhja-Atlandi lepingu protokollide heakskiitmise seaduse eelnõu (379 SE). Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) Bukaresti tippkohtumisel 3. ja 4. aprillil 2008 lepiti põhimõtteliselt kokku Albaania ja Horvaatia ühinemises NATOga. Selleks, et NATO peasekretär saaks esitada neile riikidele ametliku ühinemiskutse, peavad praegused NATO liikmesriigid heaks kiitma Albaania ja Horvaatia ühinemist käsitlevad Põhja-Atlandi lepingu protokollid. Tegemist on NATO kuuenda laienemisega. NATOl on praegu 26 liikmesriiki. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon. 

Valitsuse 3. novembril algatatud maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse eelnõu (380 SE) alusel on vaba põllumajandusmaad antud kasutusvaldusesse eesmärgiga tagada põllumajandusmaa sihtotstarbeline kasutamine. Eelnõu annab võimaluse omandada kasutusvaldusesse antud maa seaduses sätestatud tähtaja möödudes ning näeb ette vastava regulatsiooni kehtestamise eraldi seadusega. Eelnõu kehtestab õigusliku regulatsiooni maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni 4. novembril esitatud Riigikogu otsuse „Riiklike tagatiste andmine energiasäästlikuks ehitamiseks ja renoveerimiseks“ eelnõu (381 OE) näeb ette  teha valitsusele ettepanek algatada hiljemalt 1. aprilliks 2009. aastaks  eelnõud koos rakendusotsuste kavadega kodude energiasäästlikuks renoveerimiseks ja ehitamiseks ning eraldada selleks krediidi- ja finantseerimisasutustele ajavahemikuks 2009-2012 vähemalt 10 miljardi krooni ulatuses laenutagatisi. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside