Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 14. mail esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine ühiskonna lõimumise probleemide läbitöötamiseks” eelnõu (38 OE), mis näeb ette nimetatud probleemkomisjoni moodustamise. Komisjoni kaudu soovitakse osaleda lõimumisprotsessis üleskerkinud  küsimuste lahendamisel ja vastavate protsesside suunamisel ühiskonnas. Komisjon on kavandatud 6-liikmelisena selliselt, et esindatud oleksid kõik fraktsioonid. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 14. mail algatatud avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE) tunnistab kehtetuks avaliku teenistuse seaduse paragrahvid, mis võimaldavad vabastada ametnikku teenistusest vanuse tõttu, kui ta on saanud 65-aastaseks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Rahanduskomisjoni 14. mail esitatud Riigikogu otsuse „Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu moodustamine” eelnõu (40 OE) näeb ette moodustada laekunud hasartmängumaksust taotletavate toetuste määramiseks nõukogu järgmises koosseisus: Kaia Iva, Sirje Jõgiste (Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler), Kalev Kotkas, Lauri Luik, Tarmo Mänd , Riho   Rahuoja (Sotsiaalministeeriumi asekantsler), Mailis Reps, Siim Sukles (Kultuuriministeeriumi kantsler) ja Toomas Trapido. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu liikmete Tarmo Kõutsi, Trivimi Velliste, Mark Soosaare ja Imre Sooääre 14. mail algatatud kalapüügiseaduse § 134 muutmise seaduse eelnõuga (41 SE) luuakse võimalus väljastada väikesaarte kutselistele kaluritele püügilube, mis annavad õiguse kasutada viit või enamat võrku. Seadusemuudatus lähtub vajadusest säilitada ja taastada püsiasustus väikesaartel. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Valitsuse 15. mail algatatud liiklusseaduse ja palgaseaduse muutmise seaduse eelnõu (42 SE) viib seadused kooskõlla uute Euroopa Liidu õigusaktidega, mille eesmärgiks on liiklusohutuse tõstmine, paremad sotsiaalsed tagatised autojuhtidele ning vedajatele võrdsete konkurentsitingimuste tagamine. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Valitsuse 15. mail algatatud Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, karistusregistri seaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, noorsootöö seaduse, karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (43 SE) eesmärgiks on tagada, et isikud, kes on süüdi mõistetud lastevastases seksuaalse iseloomuga kuriteos, alaealise prostitutsiooniga või lapspornoga seotud kuriteos, ei pääseks töötama ametikohtadele, kus nad puutuvad vahetult kokku lastega (õpetaja, lasteaiakasvataja, ringijuht, lastelaagri kasvataja, lapsehoidja jne). Lastega töötamise õiguse piiramine on oluline uute kuritegude ärahoidmise aspektist. Seetõttu täiendatakse eelnõuga lastega töötamist reguleerivaid eriseadusi tööandjate kohustusega kontrollida töölevõetava isiku karistusandmeid ning antakse õiguslik tähendus ka karistusregistri arhiiviandmetele. Ühtlasi luuakse eelnõuga alaealise seaduslikule esindajale võimalus saada teise isiku seksuaalkuritegudega seotud karistatuse kohta teavet lapse kaitse eesmärgist lähtuva õigustatud huvi olemasolu korral. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Valitsuse 15. mail algatatud vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (44 SE) pikendab vanemahüvitise maksmise perioodi, mis võimaldab vanemal lapsega pikemalt kodus olla. Vanemad, kelle hüvitise maksmine on lõppenud, saavad uuesti õiguse hüvitisele ja sellega seoses võimaluse töölt uuesti koju jääda. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Keskkonnakomisjoni 15. mail algatatud jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (45 SE) võimaldab kuni 1. oktoobrini 2008 ohtlike jäätmete käitlejail valida kas ta koostab saatekirja paberkandjal või digitaaldokumendina ning annab käitlejatele aega kohaneda ohtlike jäätmete saatekirja ainult digitaaldokumendina koostamise nõudega, mis jõustub alates 1. oktoobrist 2008. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Roheliste fraktsiooni 15. mail algatatud looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (46 SE) sisaldab uue terminina „linna rahvuspargi” mõistet. Linna rahvuspark on kaitseala tiheasustusalal asuvate elupaikade, liikide, maastike, ajalooliste, kultuuriliste või nendega seonduvate sotsiaalsete, puhke- ja teiste eriliste väärtuste hoidmiseks ja tutvustamiseks. Linna rahvuspark moodustatakse loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetluse korras. Eelnõu ei too kohalikule omavalitsusele iseenesest täiendavaid kulutusi, sest linna rahvuspargi moodustamine on kohaliku omavalitsuse üksuse otsustada. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Vabariigi Presidendi 15. mail algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE) eesmärk on korrastada riigikaitse juhtimist ning tugevdada tsiviilkontrolli kaitseväe üle. Muudatuse jõustumise korral on Riigikogul võimalus reguleerida kaitseväe juhataja, samuti muude kaitseväe juhtkonda kuuluvate isikute ametisse nimetamise ja ametist vabastamise kord seadusega vastavalt parlamentaarse riigikorra põhimõtetele. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside